Državni zbor je na pobudo Državnega sveta s sprejemom novele ZZVZZ-T uzakonil podlage za financiranje in izvajanje skupinskih zdravstvenih programov

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je 11. 6. 2020 v zakonodajno proceduro vložil Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), EPA 1208-VIII, katerega namen je bil zagotoviti ustrezno zakonsko podlago za sistemsko financiranje programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok ter mladostnikov iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po veljavni ureditvi imajo namreč prej navedeni programi pravno podlago zgolj v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije omejuje pri pripravi ustreznih razpisov in pri zagotavljanju njihovega  rednega financiranja.

Programi obnovitvene rehabilitacije in zdravstveno letovanje otrok se sicer izvajajo že več desetletij, njihovi izvajalci pa imajo posledično na tem področju neprecenljive izkušnje in strokovno znanje, ki se bo ob stabilnem viru financiranja lahko še bolj kakovostno nadgrajevalo.

Z obnovitveno rehabilitacijo, ki predstavlja eno od najpomembnejših pravic invalidov, k uresničevanju katere našo državo zavezuje tudi Konvencija o pravicah invalidov,  se invalidom omogoči vzdrževanje optimalne psihofizične kondicije. Predvsem pa slednja deluje preventivno, saj preprečuje pojav ali poslabšanje številnih sekundarnih zapletov invalidnosti, ki bi terjali zdravstveno obravnavo, s tem pa bi se povzročilo dodatne stroške zdravstvenemu sistemu.

Tudi v okviru zdravstvenega letovanja otrok se s pomočjo naravnih dejavnikov klime, gibanja, prehrane ter socialnih učinkov druženja in vzpostavljanja medsebojnih odnosov s sovrstniki krepi zdravje in blaži negativne učinke bolezni in poškodb pri otrocih. Posebno pozornost je pri tem treba nameniti otrokom s posebnimi potrebami, ki jim je na letovanjih nujno zagotoviti udeležbo spremljevalcev, kar prav tako terja ustrezno zakonsko podlago.

Vsebina predloga zakona, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložil Državni svet, je med obravnavo na 15. seji Odbora Državnega zbora za zdravstvo 9. 9. 2021 na podlagi sprejetih amandmajev doživel kar nekaj sprememb. Dopolnjena različica predloga zakona, o kateri je Državni zbor razpravljal na 25. seji 21. 9. 2021, je sicer še vedno sledila  osnovnemu namenu predloženih zakonskih sprememb, odprto je ostalo zgolj vprašanje vloge, ki jo bodo pri izvajanju programov imeli dosedanji organizatorji programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok.

Za uspešno izvajanje posameznega programa je namreč, kot kaže praksa, izjemnega pomena, da ga izvaja tisti organizator, ki že ima ustrezno strokovno znanje, specializiran kader ter izkušnje na tem področju. Pa tudi vso potrebno infrastrukturo za njegovo izvajanje. Dosedanji izvajalci programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok so zato izrazili željo, da se jih kot izvajalce navedenih programov opredeli že na zakonski ravni, podrobnejšo določitev vsebine in načina izvajanja skupinskih zdravstvenih programov pa uredi na podzakonski ravni, kot je bilo predvideno v dikciji 3. člena dopolnjenega predloga zakona. Posledično je k temu pozval tudi Državni svet kot predlagatelj. Navedenemu predlogu je sledil predloženi amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, SAB in NP k 1. členu predloga zakona, ki pa v okviru glasovanj Državnega zbora 22. 9. 2021 ni prejel zadostne podpore.

Predlogu zakona, ki ga je Državni zbor v dopolnjeni različici (z redakcijsko popravljenim naslovom zakona) sprejel na 25. seji 22. 9. 2022, so svoj čas in energijo, poleg Državnega sveta, namenili številni deležniki v sistemu, med drugim tudi vsi dosedanji izvajalci programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok. Veliko napora za zagotovitev ustrezne zakonske ureditve navedenih programov  je bilo vloženega tudi na seji pristojnega Odbora za zdravstvo 9. 9. 2021, v kar sta se aktivno vključila tudi Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vsem navedenim se je na 25. seji Državnega zbora pobudnik za sprejem zakonske novele – državni svetnik Danijel Kastelic, predstavnik interesov socialnega varstva - v imenu Državnega sveta iskreno zahvalil za njihov angažma.

S sprejetim zakonom se bo na podlagi stabilnega vira financiranja zagotovilo učinkovito nadaljnje izvajanje ključnih rehabilitacijskih in preventivnih programov za invalide in otroke, s čimer se bo slednjim omogočilo bolj zdravo, polno in aktivnejše življenje. Ministrstvo za zdravje je že začelo postopke za ustanovitev posebne delovne skupine, v okviru katere bodo dogovorjene vsebinske in izvedbene podrobnosti sprejetih zakonskih rešitev in v katero bodo vključeni vsi ključni deležniki.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane