Na pobudo Državnega sveta Državni zbor potrdil Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na pobudo predsednika Državnega sveta Alojza Kovšca na 11. izredni (2. korespondenčni) seji med 27. 3. 2020 in 30. 3. 2020 določil besedilo Predloga zakona o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A), EPA 1101-VIII,  in ga poslal Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku. 

Gradbeni zakon (GZ) je v 120 členu določal, da se morajo izvajalci, ki so do začetka uporabe zakona opravljali dejavnost gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, uskladiti s 14. členom tega zakona v dveh letih od začetka njegove uporabe, to je do 31. 5. 2020. Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije so že dlje časa opozarjali, da do tega datuma velikemu številu izvajalcev ne bo uspelo izpolniti zakonskih zahtev, posledično pa bi bili številni prisiljeni zmanjšati svojo dejavnost na področju gradbeništva ali pa bili v prekršku, za katerega so predvidene visoke globe. Zato se je Državni svet odločil prisluhniti opozorilom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in zaradi zagotovitve možnosti čim večjemu številu izvajalcev del v gradbeništvu, da izpolnijo zahteve, ki jih za nadaljnje opravljanje del v gradbeništvu določa zakon, predlagalo podaljšanje prehodnega obdobja za uskladitev izvajalcev z zakonskimi zahtevami, in sicer za dve leti oz. do 31. 5. 2022. Kot so ocenili na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kjer izvajajo izpite, bi lahko v okviru podaljšanega prehodnega obdobja vsi potencialni izvajalci del opravili obveznosti za vpis v ustrezen imenik vodij del.  

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 64. seji, 6. 4. 2020, potrdil predlog Državnega sveta, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku.

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je na 29. nujni seji, 23. 4. 2020, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona in po opravljeni razpravi, v kateri je bil izražen tudi poziv Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, da svoje člane opozori na čimprejšnjo izpolnitev zakonsko predpisanih pogojev, sprejel predlagane člene ter Državnemu zboru predlagal, da Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A), EPA 1101-VIII,  sprejme v predloženem besedilu.

Državni zbor je na 35. izredni seji, 29. 4. 2020, z 78 glasovi ZA in 0 PROTI sprejel Zakon o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A), ki je bil 8. 5. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/20, in je začel veljati naslednji dan.

 

Spletna povezava na sprejet zakon:

Zakon o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A)

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0978?sop=2020-01-0978

Copyright 2018, Vse pravice pridržane