Državnemu svetu v DZ uspelo z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju

Tiskalniku prijazna oblika

Državni zbor je na 67. izredni seji, 23. 3. 2021, soglasno sprejel novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki jo je v zakonodajni postopek vložil Državni svet.

Z  njo je Državni svet želel zagotoviti pravico do nadomestila za čas začasne zadržanosti od dela enemu od staršev, ki sobiva ob hospitaliziranem otroku, ob tem pa tudi zvišati starostno mejo otrok, ki bi bili upravičeni do sobivanja, na 15 let. Poleg tega je želel Državni svet s predlogom zakona določiti tudi zgornjo mejo trajanja nege ožjega družinskega člana v koledarskih in ne več v delovnih dnevih ter s tem izenačiti položaj vseh staršev, ki so odsotni zaradi nege ožjega družinskega člana, ne glede na to, koliko dni na teden delajo.

Navedeni predlog Državnega sveta je sicer na Odboru Državnega zbora za zdravstvo ter naknadno tudi v okviru plenuma Državnega zbora doživel določene spremembe, razširil se je krog upravičencev do sobivanja in nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi sobivanja, spremenil se je tudi način uveljavljanja nadomestila, sprejete so bile dopolnitve, ki bodo zagotovile nemoteno izvajanje zakonskih določb. Po novem bo lahko ob bolnem otroku v bolnišnici ali zdravilišču sobival eden od staršev ali rejnik, skrbnik, zakonec ali zunajzakonski partner starša bolnega otroka. Do sobivanja bodo upravičeni otroci do vključno 14. leta starosti, bolni otroci do 18. leta starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica v primeru težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, pri kateri je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru kronične bolezni ali okvare v času usposabljanja za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja ter osebe s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo oziroma za osebe, ki imajo status invalida po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov ne glede na starost. Prav tako bo zdaj naprej  zgornja meja trajanja nege ožjega družinskega člana v določena v koledarskih in ne več delovnih dnevih.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane