DRŽAVNI SVET DOLOČIL BESEDILO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet je na 32. seji 16. 9. 2020, na pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica, določil besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), EPA 1348-VIII, in ga predložil v obravnavo Državnemu zboru.

S sprejetjem ZPIZ-2 leta 2012 se je spremenila tudi ureditev nadomestil za telesne okvare. Od 1. 1. 2013 tako tovrstno nadomestilo lahko pridobi le oseba, katere telesna okvara je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Pri tem upravičenci, ki so pravico pridobili pred uveljavitvijo ZPIZ-2, nadomestilo še naprej prejemajo, ne glede na razlog nastanka njihove telesne okvare. Zakonodajalec je ob sprejemu ZPIZ-2 navedel, da bo nadomestila za telesne okvare uredil v ustrezni področni zakonodaji, do česar pa do danes še ni prišlo. Posledično zato nekatere osebe s telesno okvaro do nadomestila niso upravičene.

Cilj zakona je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki so upravičeni do invalidnine, ker imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanci, ki do invalidnine od 1. 1. 2013 niso upravičeni, ker je njihova telesna okvara nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela. S tem se želi osebam, katerih telesna okvara je nastala izven dela, ponovno omogočiti dostop do pravice do invalidnine, ki je po 1. 1. 2013 niso mogli več pridobiti. Še pomembnejši cilj zakona je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela pred 1. 1. 2013, in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. Pri teh osebah namreč ni nobene osebne razlike, zato je neenakopravnost še toliko večja. Posameznikom, ki se v življenju navadno, poleg zmanjšane zmožnosti za delo, soočajo tudi s povečanimi življenjskimi stroški, bo s tem vsaj deloma olajšano njihovo vsakodnevno preživljanje, saj bodo s tem prišli do pravice, ki jim bo predstavljala pomemben finančni dodatek.

Skladno z navedenim ciljem predlog zakona predvideva spremembo prehodnih določb ZPIZ-2, s katerimi se je pravica do pridobitve nadomestila za telesne okvare omejila, na način, da bodo do nadomestila za telesno okvaro ponovno upravičeni tudi tisti, katerih telesna okvara je nastala izven dela. 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane