Skip to main content

 

10. seja Državnega sveta Republike Slovenije je bila 11. oktobra 2023. 


Dnevni red* (glasovanje):

1. Potrditev zapisnikov 9. redne ter 8. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za črtanje ukrepa neusklajevanja transferjev posameznikom in gospodinjstvom v letu 2024 iz Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, EPA 1065-IX 

2. Vprašanje državnega svetnika Leopolda Pogačarja glede časovnice izgradnje daljinske kolesarske povezave D2 od občine Radovljica, skozi občino Žirovnica do občine Jesenice

3. Pobudi državnega svetnika Miloša Poholeta za uporabo ažurnih podatkov o premoženju v postopku ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev in sprotno posodabljanje vseh uradnih baz podatkov o premoženju

4. Vprašanje državnega svetnika Marka Lotriča glede projekta ene ali več pilotnih pokrajin  (Priloga1Priloga2,  Priloga3,  Priloga4

5. Pobuda državnega svetnika Antona Medveda glede zagotovitve sredstev za ureditev semaforiziranega križišča na glavni cesti Pragersko-Šikole

 
3. Predlog Mnenja k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2022, EPA 910-IX 

 

4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2022, EPA 894-IX 

 

5. Predlog Mnenja k Osemindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022, EPA 884-IX 

 

6. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2023 

 

8. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 146. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 

 

9. Predlog Pravilnika o priznanjih in plaketah Državnega sveta Republike Slovenije 

*V skladu s prakso Državnega sveta se preostale točke dnevnega reda, navkljub umiku ene izmed njih, ne preštevilči.