Skip to main content

11. seja Državnega sveta Republike Slovenije

11. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 10. oktobra 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 10. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Vprašanja državnega svetnika Borisa Popoviča v zvezi z razvojem javnega letališča Portorož

2. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča glede investiranja v turistični razvoj Vipavske doline

3. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede izobešanja zastav na javnih mestih

4. Pobudi Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede spremljanja podatkov o številu prejemnikov minimalnih plač ter plačah po individualnih in kolektivnih pogodbah

 

3. Predlog mnenja k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, EPA 18-VIII

 

4. Predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

 

5. Predlog dopolnitve Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 69. člena, drugega in tretjega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1)

 

6. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev

 

7. Predlog zaključkov posveta Doprinos fundacij k razvoju Slovenije

 

8. Predlog zaključkov posveta Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda?

 

9. Predlog sprememb terminskega programa dela Državnega sveta 2018 (redne seje maj – december)