Skip to main content

12. seja Državnega sveta Republike Slovenije

12. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 8. novembra 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede dela specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, reševanja problema prezasedenih varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov in priprave novele Zakona o duševnem zdravju

2. Vprašanje državnega svetnika Bojana Kekca  v zvezi z zmanjševanjem uporabe plastike v Sloveniji

 

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2017

 

4. Problematika na področju prevzemanja odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) – druga obravnava, EPA 186-VIII

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G) – nujni postopek, EPA 195-VIII

 

7. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2017, EPA 5-VIII

 

 8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Financiranje slovenskih občin