Skip to main content

13. seja Državnega sveta Republike Slovenije

13. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 12. decembra 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 12. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobude državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede spremembe pravilnika o osebnem dopolnilnem delu na domu in obdavčitve osebnega dopolnilnega dela

2. Vprašanje državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede sofinanciranja obnove kulturne dediščine v lokalnih skupnostih

3. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravil

4. Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce glede ureditve statusa družinskega pomočnika v Zakonu o dolgotrajni oskrbi

5. Vprašanja državnega svetnika Branimirja Štruklja glede financiranja študijske dejavnosti

6. Pobudi državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede izgradnje nove regijske bolnišnice na Gorenjskem in njeno umestitev na območju RA 95 v Radovljici

7. Pobuda državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje izgradnje regijskega reševalnega centra na severovzhodnem delu Radovljici

 

3. Predstavitev programa dela Ministrstva za okolje in prostor

 

4. Predstavitev programa dela Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

4A. Predstavitev programa dela Ministrstva za zdravje

4A. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) – druga obravnava, EPA 228–VIII

Državni svet je med obravnavo 6. točke (po opravljeni razpravi in obrazložitvah glasu) sejo na podlagi 2. odstavka 51. člena Poslovnika Državnega sveta sejo prekinil, točka ni zaključena.  Seja Državnega sveta se nadaljuje v sredo, 19. decembra 2018, ob 13. uri, v dvorani Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4, z obravnavo 6, 7. in 8. točke dnevnega reda. 


6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) – nujni postopek, EPA 278-VIII 

 

7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) – nujni postopek, EPA 279-VIII 

 

8. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2019 – redne seje