Skip to main content

14. seja Državnega sveta Republike Slovenije

14. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekal 23. januarja 2019.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 13. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Bogomirja Vnučca za oblikovanje davčnih spodbud gospodarskim družbam za gradnjo kadrovskih stanovanj

2. Vprašanji državne svetnice mag. Marije Lah glede posojilnih pogodb, nominiranih v švicarskih frankih oz. s kreditno klavzulo v švicarskih frankih 

3. Vprašanji državnega svetnika  mag. Miroslava Ribiča  glede izobraževanja policistov  ter glede uvedbe postopka ob lažnih naznanitvah 

4. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za pripravo in predložitev vloge za obravnavo predloga za vključitev cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili Zdravstvenemu svetu 

5. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20. a člena Zakona o zdravniški službi

6. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede finančnih posledic implementacije  38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti  

7. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca Zavodu za zaposlovanje za spremembo načina razdeljevanja sredstev za izvedbo programov javnih del  

8. Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede nepoštenih trgovinskih praks in glede uredbe o nepoštenih trgovinskih praksah 

9. Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi z  zasledovanjem ciljev povečanja učinkovitosti in aktualnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih ter vseživljenjskega  izobraževanja

10. Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s plačilom odškodnine za povzročeno škodo ob poplavah Drave 2012

11. Zahteva državnega svetnika Branimirja Štruklja za dopolnitev odgovora Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na vprašanje glede financiranja študijske dejavnosti dela, financiranja visokošolskih zavodov in cen raziskovalne ure 

12. Pobuda Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi z oprostitvijo plačila DDV za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva

 

3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva

 

4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH za leto 2017, EPA 210–VIII

 

5. Predlog Dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZavMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)

 

6. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2018

 

7. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2018
  • Delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi 2018 je predstavil državni svetnik Branko Tomažič.

 

8. Predlog rebalansa finančnega načrta Državnega sveta za leto 2019 in Predlog spremembe kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leto 2019

 

9. Predlog Sklepa o imenovanju namestnice sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije