Skip to main content

15. seja Državnega sveta Republike Slovenije

15. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 27. februarja 2019.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 14. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Vprašanje državnega svetnika  dr. Matjaža Gamsa glede integracije avtonomnih vozil v RS 

2. Pobuda državnih svetnikov Tomaža Horvata in Bojana Režuna v zvezi s pospešitvijo predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje za investicijske projekte iz dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije

3. Vprašanji državnega svetnika Tomaža Horvata glede zagotovitve dodatnih in varnih prostorov za dnevno bolnišnično in ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi ter krepitve kadrovskih kapacitet Kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana 

4. Pobuda državnega svetnika Franca Rokavca za zagotovitev ustreznega vira sredstev za izgradnjo manjkajočih sistemov za oskrbo s pitno vodo

5. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca za prekategorizacijo lokalne ceste Lipovci-Bogojina v regionalno cesto

6. Vprašanji državne svetnice Lidije Jerkič glede izenačitve pravic delavcev, ki so zaposleni v podjetjih  v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države, z ostalimi delavci, v povezavi z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

7. Vprašanje državnega svetnika Marjana Maučeca glede veljavnosti Trinanonske mirovne pogodbe

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Romunije Svetu EU v času od 1. 1. do 30. 6. 2019

 

4. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019), EPA 389-VIII

 

7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) – nujni postopek, EPA  387-VIII

 

8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe

 

9. Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika mag. Igorja Velova 

9. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.