Skip to main content

20. seja Državnega sveta Republike Slovenije

20. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 3. julija 2019.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 19. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Vprašanja državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Igorja Antauerja glede stroškov varuhov in zagovornikov na vseh ravneh delovanja države

2. Pobude državnega svetnika Marjana Maučeca glede umestitve geotermalne energije v nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije za obdobje 2021–2030 in ureditve zakonodajnega okvira

3. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede uporabe poljskih poti

4. Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z novogradnjo oz. nadomestno gradnjo potresno nevarnega kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - druga obravnava, EPA 634-VIII

3. točka dnevnega reda je bila umaknjena.

 

4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018, EPA 611-VIII

 

5. Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje januar 2014–marec 2019 (Cilj: naložbe za rast in delovna mesta) in k Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

 

6. Predlog Sklepov k obravnavi Problematike lahke frakcije odpadkov

 

7. Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

 

8. Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plači - zakonodajna iniciativa  

​​​​​​​Predlog zakona ni bil sprejet.

 

9. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja

 

10. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegovega vpliva na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračun.