Skip to main content

24. seja Državnega sveta Republike Slovenije

24. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 11. decembra 2019.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnikov 23. redne seje in 8. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobude Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z uresničevanjem infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi 

2. Pobuda državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s težavami pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi škode zaradi posledic naravnih nesreč

3. Pobude državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Danijela Kastelica v zvezi  s financiranjem in zagotavljanjem nadstandardnih ter visokotehnološko naprednih medicinskih in tehničnih pripomočkov ter vlaganje v lastne raziskave in razvoj na omenjenem področju

4. Vprašanje državnega svetnika Danijela Kastelica glede števila in strukture prejemnikov invalidskih pokojnin, ki so nižje od zneska minimalnega dohodka oziroma nižje od 300 evrov

5. Vprašanje Komisije za državno ureditev glede stališča RS do Resolucije Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih oziroma  njene vsebine

6. Vprašanji državnega svetnika Marjana Maučeca glede afriške prašičje kuge in zaščite domače prašičjereje

7. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede monitoringa nad vso uvoženo hrano oziroma njenega označevanja in sledljivosti 

8. Pobuda Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi z ohranitvijo in revitalizacijo etnografske dediščine akad. dr. Milka Matičetovega

9. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s poenostavitvijo postopka postavitve skrbnika otrokom s posebnimi potrebami po dopolnjenem  18. letu starosti

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK d. o. o. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper in za obveznosti družbe DARS d. d. iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (ZPOD2TDK) - druga obravnava, EPA 828-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1C) – skrajšani postopek, EPA 884-VIII

 

5. Predlog Mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter Pobudi in ustavni pritožbi zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave, ki se pred Ustavnim sodiščem vodijo pod številkami Up-1011/2019, U-I-214/19 in U-I-246/19

 

6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Znanost o okolju

 

7. Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin – zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog Sklepa o umiku Predloga zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1), EPA 519-VIII