Skip to main content

26. seja Državnega sveta Republike Slovenije

26. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 26. februarja 2020.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 25. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Vprašanje državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi z oteženimi diplomatskimi potmi med Slovenijo in Marokom

2. Pobudi državnega svetnika Marjana Maučeca za razglasitev leta 2020 za Resslovo leto in vključitev Slovenije v vzpostavitev Resslovega mostu - spomenika petih držav Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije in Slovenije

3.  Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca glede izvajanja obrambe pred točo

4. Vprašanji Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji

5. Pobuda državnega svetnika Branimirja Štruklja za ratifikacijo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) o preoblikovanju in delovanju IZUM - Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unescov center II. kategorije

6. Vprašanja državnega svetnika Ladislava Rožiča glede koriščenja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva (50. člen ZSDP-1) in razporejanja na delo v zelo neugodnem delovnem času

7. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede financiranja društev

8. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije v zvezi s končanjem postopka zoper predsednika Državnega sveta in o odstranitvi netočne informacije na njihovi spletni strani

9. Vprašanja državne svetnice mag. Marije Lah glede aktivnosti v zvezi z implementacijo Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva  nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) in glede zagotavljanja sredstev za kritje povečanih stroškov sodnega sistema zaradi vodenja postopkov po ZPSVIKOB

10. Vprašanja državnega svetnika Dušana Strnada glede delovanja Slovenske čebelarske akademije

11. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca  glede  veljavnosti karte poplavne ogroženosti

12.  Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z ne-odzivom Ministrstva za okolje in prostor na pismo Sveta koroške regije glede preoblikovanja družbe Stanovanjsko podjetje Ravne, d. o. o.

 

3. Prihodnost evropske demokracije

Svoje poglede na prihodnost evropske demokracije je predstavil poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Zver.

 

4. Predstavitev poročila Evropske komisije Slovenija - Zdravstveni profil države 2019
  • Poročilo je objavljeno na spletni strani Evropske komisije
  • Poročilo je predstavil vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič.  

 

5. Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju - zakonodajna iniciativa

 

6. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih - zakonodajna iniciativa

6. točka dnevnega reda je bila umaknjena.

 

7. Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave - zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu - zakonodajna iniciativa

 

9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb – je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam

 

10. Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami – zakonodajna iniciativa

10. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

11. Poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da se Državni svet izjavi o odgovoru Državnega zbora Republike Slovenije in mnenju Vlade Republike Slovenije glede predloga Državnega sveta za zadržanje izvrševanja Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) v povezavi z Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)

11. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.