Skip to main content

28. seja Državnega sveta Republike Slovenije

28. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 15. aprila 2020.


Dnevni red:

A1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku Francu Kanglerju

A1. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

1. Potrditev zapisnikov 26. redne, 10. izredne (1. korespondenčne) in 11. izredne (2. korespondenčne) seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca Vladi Republike Slovenije glede podelitve štipendije in enkratnega solidarnostnega dodatka

2. Pobuda in vprašanje državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z upravljanjem FIHO in razrešitvami predstavnikov invalidskih organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO in komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam

3. Vprašanje  Interesne skupine negospodarskih dejavnosti  glede poteka in financiranja projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, ter zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19)

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) – skrajšani postopek, EPA 959-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A) – skrajšani postopek, EPA 1000 - VIII

 

5. Predlog Izjave o mnenju Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)

 

5A. Predlog Dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1E)

5A. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

6. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 2019

 

7. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o načinu dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

7. točka dnevnega reda je bila umaknjena.