Skip to main content

3. seja Državnega sveta Republike Slovenije

3. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 17. januarja 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 2. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšca glede izvajanja inšpekcijskega nadzora v gostinstvu

2. Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj glede financiranja gradnje državnih cest

 

3. Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) – druga obravnava, EPA 2354-VII

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C) – druga obravnava, EPA 2270-VII

 

5. Predlog zakona o  spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E) – skrajšani postopek, EPA 2464-VII

 

6. Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1) – druga obravnava, EPA 2325-VII

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B)  – skrajšani postopek, EPA 2417-VII

 

8. Predlog resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« (ReDP18–28), EPA 2502-VII