Skip to main content

31. seja Državnega sveta Republike Slovenije

31. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 1. julija 2020.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 16. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

1.A  Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov

1.A točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

1.B Predlog Sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta

1.B točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Ministrstvu za okolje in prostor glede sistemske ureditve klasifikacije delovnih prostorov umetniških ustvarjalcev

2. Vprašanje državnega svetnika Cvetka Zupančiča v zvezi z volitvami organov kmetijskih zadrug in veljavnostjo pravnih poslov in aktov omenjenih organov v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19)

3. Vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila glede določitve investitorja za pripravo in gradnjo južnega dela tretje razvojne osi - od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug

4. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za čimprejšnjo spremembo Zakona o urejanju prostora z namenom razbremenitve občinskega prostorskega načrta odvečnih vsebin in skrajšanja časa za izvedbo investicij

5. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede poenostavitev administrativnih postopkov na področju kmetijske dejavnosti

 

3. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019, EPA 1135-VIII

 

4. Seznanitev z Odgovorom Vlade Republike Slovenije na Dopis predsednika Državnega sveta Vladi Republike Slovenije glede pomanjkljive ureditve vloge Državnega sveta v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi

 

5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)

 

6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F)

Odločanje o predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta je bilo prestavljeno na naslednji sejo Državnega sveta. 

 

7. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2019

 

8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov