Skip to main content

34. seja Državnega sveta Republike Slovenije

34. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 11. novembra 2020.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda  Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov za ustanovitev delovne skupine za ureditev problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb

2. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna  za čimprejšnjo ponovno zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19

3. Pobuda državnega svetnika mag. Marka Zidanška v zvezi z definiranjem subjektov javnega interesa

4. Pobuda državnega svetnika Bojana Kekca za dopolnitev Odloka za določitev seznama blaga za spopadanje s posledicami  epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20 in 157/20)

 

3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov

 

4. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) – druga obravnava, EPA 953-VIII

 

6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019, EPA 1289-VIII

 

7. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019, EPA 1239-VIII

 

7.A Predlog Sklepov k osnutkom pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin

7.A točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija

 

9. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2021 – redne seje