Skip to main content

35. seja Državnega sveta Republike Slovenije

35. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 9. decembra 2020.


Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za čimprejšnjo zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 na delovnih mestih plačne skupine J v zdravstvu in socialnem varstvu   

2. Pobudi državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z podnaslavljanjem  in predvajanjem oddaj Javnega zavoda RTV Slovenija v slovenskem znakovnem jeziku in zagotovitev spremljanja informacij prek zvočnih podnapisov     

3. Pobude državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata glede Programa sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija za obdobje 2021-2027     

4. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za prepoved tovornega tranzitnega prometa do Italije preko Vipavske doline in njegovo preusmeritev na avtocesto A3 (razcep Gabrk pri Divači do MMP Fernetiči)    

5. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti državnim organom in političnim strankam za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev političnih sporov v času trajanja epidemije COVID-19  

6. Pobuda državne svetnice dr. Branke Kalenić Ramšak in  državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za izločitev določbe, ki se nanaša na prenehanje delovnega razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40. leti pokojninske dobe iz t. i. sedmega protikoronskega paketa zakonodajnih ukrepov (PKP7), ki je v pripravi

7. Vprašanji državnega svetnika Samerja Khalila glede nadaljnjega izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja po 2020

8. Pobuda Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za podpis pisma podpore predlogu za vpis čebelarstva na Unescov seznam neotipljive kulturne dediščine

9. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča za proučitev možnosti finančne pomoči oz. sofinanciranja vzreje športnih konj ki je zaradi epidemije COVID-19 v velikih težavah 

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI) - druga obravnava, EPA 1380-VIII

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek, EPA 1441-VIII

 

5. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019
  • Delo Globalne parlamentarne mreže OECD v letu 2019 je predstavil državni svetnik mag. Miroslav Ribič.

 

6. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019

 

7. Predlog Odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)

 

7.A  Predlog Odgovora na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede dela Zahteve Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št 63/93 in 33/03), ki se nanaša na Akt o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 46/19) in ki jo Ustavno sodišče vodi pod št. U-I-246/19

7.A točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije