Skip to main content

39. seja Državnega sveta Republike Slovenije

39. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 14. aprila 2021.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 38. redne in 22. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (Št. 020-04-1/2021)

1. Zahteva državnega svetnika Branka Tomažiča za dopolnitev odgovora Vlade RS na vprašanje glede podelitve znaka kakovosti "izbrana kakovost - Slovenija" za prašičje meso

2. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za prednostno cepljenje staršev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo

3. Pobuda državnega svetnika Samerja Khalila za odstranitev zičnate ograje z rezili in panelne ograje na južnem delu državne meje ob reki Kolpi

4. Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva na podlagi 87. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 

5. Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede debirokratizacije na področju kmetijstva

6. Vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona glede oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo

7. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede predvidene vložitve novele Zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek

8. Vprašanja državnega svetnika Branka Tomažiča glede aktivnosti za odpravo sistemskih disfunkcionalnosti kazenskega postopka, zagotovitev spoštovanja človekovih pravic in svoboščin v kazenskih postopkih ter glede reševanja odškodninskih zahtevkov zoper državo v zvezi z razveljavljenimi kazenskimi obsodbami

9. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica z izračunom pokojninske osnove pri zavarovancih, ki imajo pravico do dela s krajšim delovnim časom in prejemajo delno nadomestilo

10. Pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za povečanje varnosti na avtocestah in hitrih cestah ter zmanjšanje negativnega vpliva na okolje

11. Zahteva državnega svetnika Igorja Antauerja za dopolnitev odgovora Ministrstva za zdravje na Pobudo za regulacijo poklica optometrist z namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov oftalmologije

12. Vprašanja in pobudi državnega svetnika Alojza Kovšce Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za zdravje glede izvajanja kinoloških dejavnosti Kinološke zveze Slovenije v času epidemije COVID-19

13. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonske podlage za uveljavitev organizacije dela od doma

14. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede subvencioniranja predvsem manjših kmetij

15. Pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za sprejem zakonskih podlag za odstranitev invazivnih rastlinskih in živalskih vrst ter alergenih rastlin na javnih površinah

16. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja glede priprave predloga novele Zakona o državnem svetu in predloga novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi 

17. Pobudi državnega svetnika Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za boljšo izkoriščenost vodnih virov s hidroelektrarnami na okolju prijazen način in obvezno gradnjo ribjih stez na hidroenergetskih pregradah

18. Pobuda državnega svetnika Janoša Kerna za spremembo oziroma dopolnitev Zakona o trgovini (Uradni list RS, št 24/08, 47/15 in 139/20) v delu, ki določa izjeme za prodajalne, ki so lahko odprte ob nedeljah in praznikih

19. Pobude državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za zmanjšanje škodljivih vplivov ogrevanja z energetsko neučinkovitimi napravami in gradnjo objektov okolju prijaznimi površinami

20. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za sprejem zakonske podlage za obdavčitev novih veletrgovin

21. Vprašanje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s problematiko izvajanja policijskega nadzora in sankcioniranja kmetov - voznikov traktorjev zunaj cestnega prometa na zasebnih zemljiščih

22. Pobudi državnega svetnika Toneta Hrovata za ureditev postopanja Policije pri prometnih nesrečah

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1l) – skrajšani postopek, EPA 1701-VIII (Št. 713-01-2/2021)

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-D) – druga obravnava, EPA 1651-VIII (Št. 020-07-1/2021)

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E) – skrajšani postopek,
EPA 1716–VIII (Št. 541-01-2/2021)

 

5.A Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih - zakonodajna iniciativa 

5.A točka dnevnega reda je bila sprejeti na podlagi predloga za razširitev.

 

6. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2020 (Št. 020-03-15/2017)
  • Delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2020 je predstavil državni svetnik Branko Tomažič

 

7. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2020 (Št. 008-01-19/2020)