Skip to main content

42. seja Državnega sveta Republike Slovenije

42. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 7. julija 2021.


Dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnikov 41. redne in 24. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (št. 020-04-1/2021) 

1. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za tolmačenje določb Zakona o tujcih

2. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za čimprejšnjo zagotovitev večje dostopnosti storitev medicine dela na podlagi takojšnjega sprejema interventnih ukrepov in hkratne priprave sistemskih sprememb na navedenem področju

3. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za zagotavljanje enakih možnosti, aktivnega socialnega vključevanja in doseganje najvišje možne ravni zdravja invalidov v okviru nacionalnih dokumentov in javnih razpisov za črpanje evropskih sredstev v povezavi z Večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021-2027

4. Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata za spremembo zakonske ureditve glede usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za osebe, ki so pridobile najmanj IV. ali višjo stopnjo izobrazbe kmetijske smeri

5. Pobuda državnega svetnika Toneta Hrovata za proučitev možnosti prilagoditve oziroma spremembe starostne omejitve za usposabljanje kandidata za voznika kategorije F ali izpita za traktor, predvsem v okviru srednješolskega izobraževanja

6. Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede zaprtja namakalnega sistema Vogršček

7. Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s problematiko na področju odpadkov oziroma odpadnega blata iz komunalnih čistilnih naprav

 

3. Predstavitev Šestmesečnega programa predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici leta 2021, EPA 1980-VIII (št. 008-02-26/2021) 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B) – druga obravnava, EPA 1725-VIII (št. 010-02-3/2021) 

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) – skrajšani postopek, EPA 1865-VIII (št. 411-04-1/2021) 

 

6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020, EPA 1827–VIII (št. 172-01-2/2021) 

 

7. Predlog Sklepa k Problematiki oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo (št. 802-01-4/2021)