Skip to main content

44. seja Državnega sveta Republike Slovenije

44. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 13. oktobra 2021.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 43. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev možnosti unovčenja BON in BON21 za kritje stroškov domov za starejše

2. Pobuda državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z izvajanjem vozniških izpitov in nemotenim delovanjem Izpitnega centra Slovenj Gradec

3. Pobuda državnega svetnika mag. Igorja Velova za podaljšanje obdobja overitve vodomerov s pet na osem let

Pobuda je bila umaknjena

4. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za uvrstitev samozaposlenih oseb med upravičence do nadomestila plače v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi  karantene na domu oziroma obveznosti varstva otroka, ki je v karanteni na domu

5. Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede možnosti pridobitve EU digitalnega potrdila o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na podlagi potrdila zdravnika o prebolevnosti brez pozitivnega PCR testa

6. Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi z regulacijo cen na področju kmetijstva

7. Pobuda državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z ukinjanjem NLB poslovalnice Muta in nekaterih drugih enot, v katerih se izvajajo storitve v javnem interesu

8. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica glede uskladitve dodatka za pomoč in postrežbo ter zneskov invalidnin za telesno okvaro v letih 2022 in 2023

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A), EPA 2154-VIII 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023), EPA 2155-VIII 

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) - nujni postopek, EPA 2156-VIII

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C) – druga obravnava, EPA 1683-VIII

 

7. Predlog Mnenja k Šestindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020, EPA 2008-VIII

 

8. Predlog Mnenja k Poročilu o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2020 

 

9. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020, EPA 1994-VIII