Skip to main content

45. seja Državnega sveta Republike Slovenije

45. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 10. novembra 2021.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 44. redne in 27. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Vprašanje državnega svetnika Samerja Khalila glede izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja

2. Vprašanja državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede dopustnih omejitev svobode izražanja

3. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za vključitev invalidom prilagojenih nastanitvenih programov med nastanitvene socialnovarstvene programe v Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030 

4. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za pripravo predloga novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

5. Vprašanje državnega svetnika Marjana Maučeca glede prekategorizacije lokalne ceste Lipovci-Bogojina ali dela te trase v državno regionalno cesto

 

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2020 

 

4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga  obravnava, EPA 1972-VIII 

 

5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 2004-VIII 

 

5.A Predlog Dodatnega mnenja k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A), EPA 2154-VIII 

5.A točka dnevnega reda je bila sprejeta na podlagi predloga za razširitev.

 

6. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa 

 

7. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa

 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu - zakonodajna iniciativa 

 

9. Seznanitev z delom Konference o prihodnosti Evrope za obdobje od 19. 6. 2021 do 31. 10. 2021 

 

10. Predlog Okvirnega terminskega programa dela Državnega sveta 2022 – redne seje