Skip to main content

46. seja Državnega sveta Republike Slovenije

46. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 8. decembra 2021.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 45. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za dvig plač mladih zdravnikov, raziskovalcev in asistentov

2. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa  za pripravo sprememb pravne ureditve, ki bodo uvedle denarno kazen za subjektivno odgovornost prenašalca nalezljive bolezni in denarno kazen za širjenje neresničnih informacij, škodljivih življenju 

3. Vprašanja državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z zagotavljanjem zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni ravni s poudarkom na razvojni regiji Severne Primorske

4. Vprašanji državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z dostopnostjo sodišč za gibalno in senzorno ovirane invalide

5. Vprašanje in pobuda državne svetnice Bojane Potočan glede resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami

6. Vprašanja državnega svetnika Marjana Maučeca glede porabe električne energije

7. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca  za optimizacijo železniške proge na relaciji Ljubljana-Zidani most

8. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča o omejitvi uporabe natrijevega nitrita v mesnopredelovalni industriji v korist splošnega zdravstvenega stanja prebivalcev

9. Vprašanja državnega svetnika Ladislava Rožiča glede pogojev za postavitev električnih polnilnic, skrbi za požarno varnost in zaščito objektov v primeru požarov, sproženih zaradi kratkega stika v električnih vozilih, in ustrezne opremljenosti gasilskih enot za gašenje tovrstnih požarov

 

3. Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 
  • Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 so objavljeni na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
  • Partnerski sporazum za obdobje 2021-2027 in Izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 je predstavila mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

 

4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o debirokratizaciji (ZDeb) – druga obravnava, EPA 1759-VIII 

 

5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) - druga obravnava, EPA 2096-VIII 

 

6. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) – skrajšani postopek, EPA 2102-VIII

6. točka dnevnega reda je bila umaknjena.

 

7. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H) - skrajšani postopek, EPA 2172-VIII 

 

8. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 

 

9. Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20)