Skip to main content

47. seja Državnega sveta Republike Slovenije

47. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 26. januarja 2022.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 46. redne in 28. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika mag. Igorja Velova za podaljšanje obdobja overitve vodomerov s 5 na 8 let

2. Pobuda Interesne skupine negospodarskih interesov za prenovo sistema podeljevanja štipendij

3. Pobuda državnega svetnika Dušana Strnada glede upoštevanja lastnine krajevnih oziroma četrtnih skupnosti v povezavi z možnostjo kandidiranja občin na javnih pozivih in razpisih

4. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi s komunikacijskim dodatkom iz 8. člena Zakona o osebni asistenci za gluhe in gluhoslepe uporabnike osebne asistence

5. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za ustanovitev Inštituta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica 

6. Vprašanji in pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s psihiatrično in drugo strokovno pomočjo otrokom in mladostnikom s težavami v duševnem zdravju 

7. Vprašanje in pobude državnega svetnika Franca Goloba v zvezi s problematiko koroške železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja oziroma Pliberk

8. Vprašanja državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z ustreznostjo storitve financiranja storitev institucionalnega varstva v centrih za usposabljanje, delo in varstvo za osebe z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju s statusom invalida v primeru njihovega začasnega bivanja v domačem okolju

9. Vprašanje državnih svetnikov Bojana Režuna in Francija Rokavca glede neizvajanja praktičnega dela vozniškega izpita v Idriji in Litiji

10. Pobuda državnega svetnika Franja Naroločnika glede spremembe uporabe petega odstavka  5. člena Uredbe načrtu upravljanja voda za bodni območji Donave in Jadranskega morja

11. Pobuda Interesne skupine delodajalcev za določitev izjeme od karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov

12. Pobuda Interesne skupine delodajalcev za sprejem interventnega ukrepa, ki bo povečal obseg ur upravičenca in delodajalca za opravljanje začasnega ali občasnega dela upokojencev

13. Pobuda državnega svetnika mag. Igorja Velova za spremembo sankcij, ki se lahko izrečejo osebam ob preseženih 18 kazenskih točkah zaradi prometnih prekrškov

14. Vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s povečanjem tveganja spontanih kot tudi umetnih prekinitev nepravilno potekajočih nosečnosti pri nosečnicah, cepljenih proti Covid-19

15. Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca v zvezi z ustanovitvijo javnega zavoda Pokrajinski arhiv Murska Sobota

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Francoske republike Svetu Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2022 

 

4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) – druga obravnava, EPA 2296-VIII 

 

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa 

 

6. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o Prešernovi nagradi – zakonodajna iniciativ

 

7. Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/21) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic)   UMIK

 

8. Predlog Sklepa o obravnavanju in varovanju tajnih podatkov v Državnem svetu Republike Slovenije 

 

9. Predlog Sklepa o umiku Zahteve za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20)