Skip to main content

49. seja Državnega sveta Republike Slovenije

49. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 9. marca 2022. 


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 48. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za ustrezno zakonsko ureditev možnosti brezplačnega prenosa opuščenih rudnikov v last oz. v upravljanje lokalnih skupnosti 

2. Pobudi državnega svetnika Danijela Kastelica za zagotovitev sistematične in premišljene podpore prostovoljstvu v skladu z mnenjem Evropskega socialno-ekonomskega odbora "Prostovoljci - državljani gradijo prihodnost Evrope" ter seznanitev s skupnim Poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2020

3. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za ustanovitev samostojne, avtonomne in neodvisne institucije Varuha otrokovih pravic:

4. Pobuda državnega svetnika Bogomirja Vnučca v zvezi s takojšnjim prehodom Slovenije na obnovljive energije

5. Pobuda državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z zagotovitvijo večjega obsega sredstev EU in povečanjem stopnje sofinanciranja projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija

6. Pobuda državnih svetnikov dr. Marjana Maučeca in Branka Tomažiča  za pravočasen podpis pogodbe o izvajanju aktivnosti obrambe pred točo z letali na območju severovzhodne Slovenije 

7. Vprašanja državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi z zagotavljanjem prehranske varnosti v času porasta cen energentov, gnojil in žit, tudi kot posledice vojne v Ukrajini

8. Vprašanje državnega svetnika Marjana Maučeca v zvezi z napisi v tujem jeziku na sakralnem objektu v Sloveniji

9. Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za nakup spomenika kneza Koclja v Mariboru

 

2.A Predlog Sklepa o trenutnih razmerah v Ukrajini 

 

3. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-E) - skrajšani postopek, EPA 2423–VIII 

 

4. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M) - skrajšani postopek, EPA 2304-VIII 

 

5. Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30), EPA 2426-VIII 

 

6. Predlog zakona o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - zakonodajna iniciativa 

 

7. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa Državnega zbora Republike Slovenije št. 005-02/21-10/ z dne 26. 11. 2021