Skip to main content

5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

5. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 14. marca 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 4. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

1A.  Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

Kandidat za podpredsednika ni prejel zadostnega števila glasov in ni bil izvoljen.

1A. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

2.   Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Vprašanja državne svetnice Bojane Potočan glede regresnih zahtevkov

2. Pobuda Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport in IS lokalnih interesov glede sredstev za opravljanje plačanega pripravništva

3. Pobuda državnega svetnika mag. Marka Zidanška glede porabe sredstev iz naslova prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni

4. Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z reševanjem vlog za pod-ukrep M19.2 v okviru Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020

5. Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba glede sofinanciranja umetniških programov

6. Pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja glede izdaje potrdil A1 o čezmejnem izvajanju storitev

7. Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede saditve medovitih rastlin na javnih površinah

8.   Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča glede označevanja kruha

9.   Pobuda državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede pravne ureditve statusa invalidov - funkcionarjev

 

3.    Predlog resolucije energetskega koncepta Slovenije (ReEKS), EPA 2670-VII

 

4.    Predlog resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (ReNPDZ18–28), EPA 2572-VII

 

5.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) – skrajšani postopek, EPA 2581-VII

 

6.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D) - skrajšani postopek, EPA 2496-VII

 

7.    Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C) - skrajšani postopek, EPA 2570-VII

 

8.     Predlog zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) - druga obravnava, EPA  2300-VII 

 

9.    Terminski program dela Državnega sveta od maja do decembra 2018