Skip to main content

50. seja Državnega sveta Republike Slovenije

50. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 13. aprila 2022.


Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 49. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Vprašanje in pobuda državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z organiziranjem satelitskega urgentnega centra (SUC) v ZD Radlje ob Dravi 

2. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata glede začetka postopkov priprave ustavnih in zakonodajnih sprememb, na podlagi katerih bi imel pravico voliti vsak državljan, ki je dopolnil 16 let starosti

3. Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede javnega razpisa za dodelitev štipendij z delovnega področja Ministrstva za zdravje na podlagi 19. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

4. Pobuda državnega svetnika Branka Šumenjaka glede železniške proge Ljutomer-Gornja Radgona-državna meja ter vzpostavitve povezave z Republiko Avstrijo

 

2.A Predlog odložilnega veta na Zakon o cestah (ZCes-2), EPA 2446-VIII 

2A. točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN) - druga obravnava, EPA 2558-VIII 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek, EPA 2211-VIII 

 

5. Predlog Sklepov k Problematiki zagotavljanja dostopnosti prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva – dostopnost do tima ambulante družinske medicine in možnost izbire osebnega zdravnika 

 

6. Predlog zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – zakonodajna iniciativa 

 

7. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno zadržanje 42. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo) 

 

7.A Predlog Sklepa o pozivu kvalificiranim predlagateljem spremembe ustave za dopolnitev Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) z obveznostjo države, da zagotovi prehransko varnost 

7.A točka dnevnega reda je bila obravnavana na podlagi predloga za razširitev.

 

8. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2021