Skip to main content

51. seja Državnega sveta Republike Slovenije

51. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 11. maja 2022.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 50. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika Cvetka Zupančiča glede problematike prepovedanih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju (na kmetiskih in gozdnih površinah) ter povzročanja velike škode

2. Pobuda državnega svetnika Cvetka Zupančiča glede izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti

3. Vprašanja državnega svetnika mag. Igorja Velova v zvezi z izgradnjo tretjega pomola v Luki Koper

4. Pobuda državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z določitvijo plovbe na motorni pogon po reki Dravi na območju od meje z Avstrijo do iztoka na območju občine Podvelka

 

3. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2021, EPA 2672-VIII 

 

4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2021, EPA 2639–VIII 

 

5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/2021) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic) 

 

6. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1G) 

 

7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Prehranska varnost kot strateška dobrina 

 

8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri