Skip to main content

53. seja Državnega sveta Republike Slovenije

53. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 6. julija 2022.


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 52. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za imenovanje predstavnika kmetov v Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

2. Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za  zaščito kmetijskih zemljišč in odpravljanje zaraščenosti

3. Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za spremembo protokolarnih pravil glede ploskanja po izvajanju državne himne

4. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa v zvezi z izobešanjem zastav in simbolov zunaj in znotraj javnih vzgojno-izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih zavodov  

5. Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za prostovoljno plačevanje prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija

6. Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za odkup spomenika knezu Koclju v Mariboru

7. Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za ureditev področja gojenja, pridelave in uporabe konoplje v medicinske namen

8. Pobudi državnega svetnika Srečka Ocvirka za izvajanje protitočne letalske obrambe v Posavju in širšo dodelitev pristojnosti na več ministrstev za izvajanje ukrepov zoper točo in odpravljanje morebitnih posledic 

Pobuda se združuje s pobudo državnega svetnika dr. Marjana Maučeca (zaporedna št. 10).

9. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča o dopustitvi možnosti za preoranje trajnega travinja s statusom Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) s ciljem večje prehranske varnosti

10. Pobuda državnega svetnika dr. Marjana Maučeca za sistemsko ureditev protitočne letalske obrambe v Sloveniji, ki naj se v celoti financira iz državnih sredstev

Pobuda se združuje s pobudo državnega svetnika Srečka Ocvirka (zaporedna št. 8)

11. Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca za sprejetje operativnega izvedbenega načrta za izpolnitev ciljev zelenega prehoda na področju zagotavljanja potreb po pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov

 

3. Predlog zakona o ustanovitvi pokrajin – zakonodajna iniciativa 

 

4. Predlog zakona o pokrajinah – zakonodajna iniciativa 

 

5. Predlog zakona o financiranju pokrajin – zakonodajna iniciativa 

 

6. Predlog zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije – zakonodajna iniciativa 

 

7. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2021
 

 

8. Seznanitev z delom Konference o prihodnosti Evrope
 

 

9. Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije 

9. točka dnevnega reda je na dnevni red vključena na podlagi predloga za razširitev. Razširitev dnevnega reda ni bila izglasovana.