Skip to main content

54. seja Državnega sveta Republike Slovenije


54. seja Državnega sveta Republike Slovenije je bila 21. septembra 2022. 


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 53. redne in 31. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 
 2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za podelitev najvišjega odlikovanja Republike Slovenije dirigentu, pedagogu in pianistu Igorju Švari za njegovo izjemno življenjsko delo posebnega pomena na področju slovenske kulture in umetnosti

2. Vprašanji državnega svetnika dr. Marjana Maučeca glede izvajanja nadzora nad sledljivostjo in označevanjem mesa na slovenskih trgovskih policah

3. Pobuda državnega svetnika Franca Rokavca za predlog novele Zakona o katastru nepremičnin

4. Vprašanji in pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja v zvezi z regulacijo poklica optometrist z namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov oftalmologije

Priloge:

5. Ponovna vprašanja državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z zagotavljanjem zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni ravni s poudarkom na Severnoprimorski razvojni regiji

Priloge:

 6. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za ureditev cestne infrastrukture od Solkana do Čepovana in Lokvi

7. Ponovna pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za ustanovitev samostojne, avtonomne in neodvisne institucije Varuha otrokovih pravic

Priloge:

 8. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča za pripravo strategije in nacionalnega programa celovite vodooskrbe v Republiki Sloveniji

9. Pobude državnega svetnika Davorja Terčona za ureditev razmer po katastrofalnem požaru na Krasu

10. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi s pogoji za izračun sredstev za kritje stroškov dela za programe na področju bivalnih skupnosti za invalide pri pripravi javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2023

11. Pobuda državnega svetnika mag. Igorja Velova za nadomeščanje izpada prihodkov dobaviteljem zemeljskega plina

 3. Predstavitev prednostnih nalog predsedstva Češke republike Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2022

Prednostne naloge je predstavil Nj. eksc. Juraj Chmiel, veleposlanik Češke republike v Republiki Sloveniji.

 4. Predlog Mnenja k Sedemindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, EPA 117-IX
 5. Predlog Mnenja k Enaindvajsetemu poročilu o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2017, 2018, 2019 in 2020, EPA 65-IX
6. Predlog Mnenja k Poročilu o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2021, EPA 61-IX
7. Predlog Mnenja k Poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2021, EPA 82-IX
8. Seznanitev z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je seznanil z revizijskim poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije.

9. Predlog Dopolnitve Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS št., 187/12) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic)
10. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2023 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2024
11. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v Statistični sosvet za regionalne statistike