Skip to main content

8. seja Državnega sveta Republike Slovenije

8. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 13. junija 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 7. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter Interesne skupine negospodarskih dejavnosti  

2. Vprašanje in pobuda državne svetnice Bojane Potočan v zvezi z vračanjem v ponovno odločanje v upravnih postopkih

3. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s pogojem aktivnega kmetovanja za upravičenost do neposrednih plačil

4. Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce glede financiranja najema robotske obleke  

5. Pobude državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z izvajanjem regionalne, razvojne in evropska kohezijske politike

 

3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Avstrije Svetu EU v času od 1. 7. do 31. 12. 2018

 

4. Predstavitev Predloga Evropske komisije za večletni finančni okvir proračuna EU za obdobje 2021–2027

 

5. Triindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2735-VII

 

6. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2017 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2017 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2018, EPA 2800-VII

 

7. Zaključki s posveta Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje

 

8. Zaključki s posveta o Predlogu novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti

 

9. Obravnava odgovora Vlade Republike Slovenije na pobudo in vprašanje državnega svetnika Francija Rokavca v zvezi z izvajanjem Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)

Državni svet je opravil razpravo o odgovoru Vlade Republike Slovenije v skladu s 6. odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta.