Skip to main content

9. seja Državnega sveta Republike Slovenije

9. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije je potekala 4. julija 2018.


Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 8. seje Državnega sveta Republike Slovenije

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

1. Pobuda državne svetnice Bojane Potočan za izdajo razlage glede izvajanja 93. člena Gradbenega zakona in sprejem novele Gradbenega zakona

2. Vprašanje Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s sistemsko ureditvijo zaščite pred točo

3. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za seznanitev državnih svetnic in svetnikov s celotnim končnim poročilom o delu Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB, d. d., ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM, d. d., in celotnim končnim poročilom o delu Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji, vključno z vsemi gradivi, ki sta jih pri svojem delu obravnavali omenjeni preiskovalni komisiji

4. Vprašanje državnega svetnika Dušana Strnada glede enakomerne vključenosti otrok v glasbene šole

5. Vprašanje državnega svetnika Borisa Šušteršiča v zvezi s sestavo Sveta FIHO in neformalnim podržavljanjem te javne fundacije

 

3. Proračun za prihodnost - Regionalni razvoj in kohezija

Državni svet se je seznanil z gradivi, ki se nanašajo na proračun za prihodnost - regionalni razvoj in kohezija.

 

4. Prihodnost skupne kmetijske politike Evropske unije po letu 2020

 

5. Mnenje k Operativnemu načrtu o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 (predlog za obravnavo)   

 

6. Mnenje k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2017, EPA 2788-VII

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - skrajšani postopek