Skip to main content

Vprašanja in pobude

Državni svetnik / svetnica Vsebina
IGOR ANTAUER

Vprašanje in pobuda glede priprave predloga novele Zakona o državnem svetu in predloga novele Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (39. seja)   ODGOVOR,   ODGOVOR

Zahteva za dopolnitev odgovora Ministrstva za zdravje na Pobudo za regulacijo poklica optometrist z namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov oftalmologije (39. seja)    ODGOVOR

Pobuda glede regulacije poklica optometrist z namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov oftalmologije (37. seja)   ODGOVOR

Vprašanji in pobuda v zvezi s postopkom izdaje soglasja Zavoda RS za zaposlovanje v postopku pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (33. seja)   ODGOVORODGOVOR

Vprašanja glede stroškov varuhov in zagovornikov na vseh ravneh delovanja države (20. seja)  ODGOVOR

Pobuda  glede avtomatske izdaje obrazcev A1  (6. seja DS)  ODGOVOR

Pobudi glede roka za izdajo dovoljenj za delo v tujini   (6. seja DS)  ODGOVOR   Priloga k odgovoru   ODGOVOR

Pobuda glede izdaje potrdil A1 o cezmejnem izvajanju storitev (5. seja DS)   ODGOVOR

DEJAN CRNEK

Pobuda za spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov na področju socialnovarstvenih storitev v povezavi s pomočjo družini na domu (38. seja)  

DR. MATJAŽ GAMS

Pobuda za enotno obravnavno vseh priporočenih omejitvenih ukrepov, povezanih z zajezitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2, in podobnimi pojavi (52. seja)

Pobude v zvezi s čim širšo uporabo odprtokodnih in drugih javno objavljenih programskih rešitev v javnem sektorju, preverbo njihovega delovanja in čim širšo dostopnost elektronskih dokumentov v upravnih postopkih (52. seja)

Pobuda za ustanovitev strokovne skupine za prenovo slovenskega javnega zdravstva v smeri pospešitve uporabe elektronskega  in mobilnega zdravja (52. seja)

Pobuda_za pripravo sprememb pravne ureditve, ki bodo uvedle denarno kazen za subjektivno odgovornost prenašalca nalezljive bolezni in denarno kazen za širjenje neresničnih informacij, škodljivih življenju (46. seja)    ODGOVORODGOVORODGOVORODGOVOR

Pobuda za dvig plač mladih zdravnikov, raziskovalcev in asistentov (46. seja)   ODGOVOR,  ODGOVORODGOVOR

Vprašanja glede dopustnih omejitev svobode izražanja (45. seja)  ODGOVORODGOVOR

Pobuda glede podpore izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti ob tridesetletnici samostojnosti slovenske države (41. seja)  ODGOVORODGOVOR

Pobuda za izkaz posebnega spoštovanja in krepitev pozitivne javne podobe vseh žrtev, vojnih invalidov in ostalih aktivno udeleženih oseb pri zaščiti domovine v vojni za Slovenijo 1991 (41. seja)  ODGOVORODGOVOR

Pobude za pripravo zakonskih podlag za zmanjšanje škodljivih vplivov ogrevanja z energetsko neučinkovitimi napravami in gradnjo objektov okolju prijaznimi površinami (39. seja)  ODGOVORODGOVOR

Pobudi za pripravo zakonskih podlag za boljšo izkoriščenost vodnih virov s hidroelektrarnami na okolju prijazen način in obvezno gradnjo ribjih stez na hidroenergetskih pregradah (39. seja) ODGOVOR

Pobudi za sprejem zakonskih podlag za odstranitev invazivnih rastlinskih in živalskih vrst ter alergenih rastlin na javnih površinah (39. seja)  ODGOVOR

Pobuda za pripravo zakonske podlage za uveljavitev organizacije dela od doma (39. seja)  ODGOVORODGOVOR

Pobudi za pripravo zakonskih podlag za povečanje varnosti na avtocestah_in hitrih cestah ter zmanjšanje negativnega vpliva na okolje (39. seja)  ODGOVOR

Vprasanji glede stališča Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije do avtonomnega orožja (38. seja)    POJASNILO, ODGOVORODGOVOR

Pobuda glede zagotovitve varne zaposlitve za vse delavke, ki so na porodniškem dopustu in vsaj eno leto opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas (37.seja)  ODGOVORODGOVORPRIPOROČILOPRIPOROČILO

Pobuda za izločitev določbe, ki se nanaša na prenehanje delovnega razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40. leti pokojninske dobe iz t. i. sedmega protikoronskega paketa zakonodajnih ukrepov (PKP7), ki je v pripravi (35. seja)

Vprašanje in pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa  glede uresničevanja pravice do popravka in omejitev predvajanja reklam v Zakonu o medijih (32. seja)  ODGOVOR

Pobuda glede zagotovitve finančnih sredstev za postavitev spomenika Melaniji Trump (32. seja; pobuda ni bila sprejeta)

Pobudi glede priprave okoljevarstvenih ukrepov v okviru gradbene zakonodaje in ukrepov za strokovno varovanje okolja  - priloga (29. seja)  ODGOVOR

Pobuda za podaljšanje rokov za poročanje in izvajanje nacionalnih in mednarodnih projektov na vseh področjih, še posebej pa na področju kulture, znanosti, visokega šolstva, izobraževanja in športa (29. seja)  ODGOVOR

Pobuda glede ponovnega zagona gospodarstva (29. seja)    ODGOVOR

Vprašanje in pobudi glede Predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v pripravi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (25. seja)  ODGOVOR

Pobude v zvezi  s financiranjem in zagotavljanjem nadstandardnih ter visokotehnološko naprednih medicinskih in tehničnih pripomočkov ter vlaganje v lastne raziskave in razvoj na omenjenem področju (24. seja)  ODGOVOR

Pobuda glede pisanja receptov za osebno rabo (21. seja) ODGOVORODGOVOR

Pobuda za ureditev prostega dostopa do sanitarij na počivališčih oziroma bencinskih servisih (21. seja)  ODGOVOR

Vprašanja glede stroškov varuhov in zagovornikov na vseh ravneh delovanja države (20. seja)  ODGOVOR

Vprašanje glede integracije avtonomnih vozil v RS (15. seja) ODGOVOR

FRANC GOLOB

Pobuda v zvezi z določitvijo plovbe na motorni pogon po reki Dravi na območju od meje z Avstrijo do iztoka na območju občine Podvelka (51. seja)  ODGOVOR

Vprašanje in pobuda v zvezi z organiziranjem satelitskega urgentnega centra (SUC) v ZD Radlje ob Dravi  (50. seja)  ODGOVOR

Vprašanje in pobude  v zvezi s problematiko koroške železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja oziroma Pliberk (47. seja)

Pobuda v zvezi z ukinjanjem NLB poslovalnice Muta in nekaterih drugih enot, v katerih se izvajajo storitve v javnem interesu (44. seja)   ODGOVOR

Pobuda v zvezi z izvajanjem vozniških izpitov in nemotenim delovanjem Izpitnega centra Slovenj Gradec (44. seja)   ODGOVORODGOVOR

Pobuda glede ureditve zemljiškonjižnega stanja glede lastništva javnega dobra in priprave pravnega akta glede javnega dobra v upravnih postopkih (33. seja)  ODGOVOR

Vprašanje v zvezi z neodzivom Ministrstva za okolje in prostor na pismo Sveta koroške regije glede preoblikovanja družbe Stanovanjsko podjetje Ravne, d. o. o. (26. seja)  ODGOVOR

Pobuda v zvezi s težavami pri vnašanju podatkov v aplikacijo AJDA pri prijavi škode zaradi posledic naravnih nesreč (24. seja)  ODGOVOR

Vprašanje  v zvezi z neizpolnjenimi obveznostmi Ministrstva za okolje in prostor pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop (21. seja)  ODGOVOR

Vprašanje v zvezi z novogradnjo oz. nadomestno gradnjo potresno nevarnega kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (20. seja)  ODGOVOR

Pobuda glede možnosti opravljanja strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja (19. seja)  ODGOVOR

Vprašanje v zvezi s plačilom odškodnine za povzročeno škodo ob poplavah Drave 2012 (14. seja) ODGOVOR

 Pobude v zvezi z izvajanjem regionalne, razvojne in evropska kohezijske politike (8. seja DS)  ODGOVOR

Vprasanje v zvezi z reševanjem vlog za podukrep M19.2 v okviru Programa razvoja podeželja v programskem obdobju 2014-2020 (5. seja DS)  ODGOVOR   ODGOVOR

 Vprasanje glede sofinanciranja umetniskih programov (5. seja DS)    ODGOVOR

TOMAŽ HORVAT

 

Pobuda za priznanje pokojninske dobe brez dokupa partnerjem slovenskih diplomatov (52. seja)

Pobuda glede začetka postopkov priprave ustavnih in zakonodajnih sprememb, na podlagi katerih bi imel pravico voliti vsak državljan, ki je dopolnil 16 let starosti (50. seja)  ODGOVORODGOVORODGOVOR

Pobuda v zvezi z zagotovitvijo večjega obsega sredstev EU in povečanjem stopnje sofinanciranja projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (49. seja)  ODGOVOR

Pobuda za ustanovitev samostojne, avtonomne in neodvisne institucije Varuha otrokovih pravicPriloga (49. seja)   ODGOVORODGOVOR

Pobuda za vzpostavitev skupne italijansko-slovenske specializirane službe za obravnavo nasilja v družini na italijansko-slovenskem obmejnem območju (48. seja)   ODGOVOR

Pobuda v zvezi s pravico do zagotovljene pokojnine in izplačila do 20 oz 40 % starostne pokojnine za zavarovance, ki del pokojninske dobre brez dokupa dosežejo z delom v tujini (48. seja)  ODGOVOR

Vprašanji in pobuda v zvezi s psihiatrično in drugo strokovno pomočjo otrokom in mladostnikom s težavami v duševnem zdravju  (47. seja)   ODGOVOR

Pobuda za ustanovitev Inštituta za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica  (47. seja)   ODGOVOR

Vprašanja v zvezi z zagotavljanjem zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni ravni s poudarkom na razvojni regiji Severne Primorske (46. seja)   ODGOVOR

Pobuda za uvrstitev samozaposlenih oseb med upravičence do nadomestila plače v primeru nezmožnosti opravljanja dela zaradi  karantene na domu oziroma obveznosti varstva otroka, ki je v karanteni na domu (44. seja)  ODGOVOR

Pobuda  za zagotovitev možnosti unovčenja BON in BON21 za kritje stroškov domov za starejše (44. seja)  ODGOVOR

Pobuda za čimprejšnjo zagotovitev večje dostopnosti storitev medicine dela na podlagi takojšnjega sprejema interventnih ukrepov in hkratne priprave sistemskih sprememb na navedenem področju (42. seja)    ODGOVOR

Vprašanji in pobuda glede razvoja in razvejanosti mreže polnilnih postaj za električna vozila in vozila na vodik (41. seja) ODGOVORODGOVOR

Pobuda za zagotovitev dodatne naprave za magnetno resonanco v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica (40. seja)  ODGOVOR

Pobuda za prednostno cepljenje staršev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (39. seja)    ODGOVOR

Pobuda glede upoštevanja dni predhodnih pregledov in testiranj pri refundaciji nadomestila plače delodajalcem za primere darovanja krvotvornih matičnih celic (38. seja)   ODGOVOR

Pobuda in vprašanje v zvezi z enkratnim solidarnostnim dodatkom za izboljšanje socialnega položaja starejših oseb brez pokojnine ali nizkimi dohodki (38. seja)  ODGOVOR

Vprašanje v zvezi z večletnim finančnim okvirom 2021-2027 in Načrtom za okrevanje in odpornost (38. seja)   ODGOVOR

Vprašanje glede novega pravilnika o poklicnih boleznih (37. seja)  ODGOVORODGOVOR

Pobudi za okrepitev pristojnosti lokalnih skupnosti in javnih zdravstvenih zavodov na primarni ravni v zvezi z razpisi specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine ter z njimi povezanimi izbirnimi postopki  (37. seja)    ODGOVOR

Pobuda za čimprejšnjo nabavo naprave za zdravljenje s celično terapijo CAR-T (37. seja)   ODGOVOR

Pobuda za prepoved tovornega tranzitnega prometa do Italije preko Vipavske doline in njegovo preusmeritev na avtocesto A3 (razcep Gabrk pri Divači do MMP Fernetiči) (35. seja)  ODGOVOR

Pobude_glede Programa sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija za obdobje 2021-2027 (35. seja)   ODGOVOR

Vprasanja v zvezi z mobilno aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi (33. seja)   ODGOVOR

Vprašanje in pobuda glede dokončanja izgradnje socialnega centra v Vrtojbi (32. seja)   ODGOVOR

Vprasanje glede ureditve krožišča na Ajševici pri Novi Gorici (32. seja)   ODGOVOR

Vprašanje in pobuda v zvezi z upravičenostjo delovnih invalidov, zaposlenih za krajši delovni čas, do kriznega dodatka v skladu s 33. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (29. seja)  ODGOVOR  DODATNO POJASNILO

Vprasanja v zvezi z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (25. seja)  ODGOVOR

Vprašanje in pobuda o vključenosti tematike podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja v redne vzgojnoizobraževalne programe oziroma učne načrte predmetnikov na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja (25. seja) ODGOVOR

Pobuda v zvezi s poenostavitvijo postopka postavitve skrbnika otrokom s posebnimi potrebami po dopolnjenem 18. letu starosti (24. seja) ODGOVORODGOVOR

Vprašanje in pobuda glede sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica (23. seja)  ODGOVOR

Pobuda za sistemsko rešitev problematike starajočega se prebivalstva in zagotovitev ustreznega vira sredstev za financiranje programov in izgradnjo utreznih nastanitvenih zmogljivosti za osebe z demenco (22. seja)  ODGOVOR

Pobude za ureditev cestne in kolesarske infrastrukture na območju občine Kanal ob Soči (22. seja)   ODGOVOR

Pobuda za dvig odstotka za odmero starostne pokojnine (21. seja)  ODGOVOR

Pobuda za spremembo veljavnih predpisov s področja vračila trošarin za energente, ki se uporabljajo za industrijski namen (19. seja) ODGOVOR

Pobuda za zagotovitev proračunskih sredstev za (so)financiranje projekta obnove in novogradnje nekdanjih prostorov Zavoda za varstvo pri delu z namenom vzpostavitve boljših pogojev za dnevno bolnišnično in ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi v okviru Kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana (18. seja)  ODGOVOR

Pobudi glede takojšnje priprave in uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki bodo na novo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar (17. seja)  ODGOVOR

 Pobuda za uzakonitev najnižje zagotovljene invalidske pokojnine v višini 500 evrov ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo (16. seja)  ODGOVOR

Vprasanji glede zagotovitve dodatnih in varnih prostorov za dnevno bolnišnično in ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi ter krepitve kadrovskih kapacitet Kliničnega oddelka za hematologijo Interne klinike UKC Ljubljana  (15. seja)  ODGOVOR,  ODGOVORODGOVOR

Pobuda v zvezi s pospešitvijo predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje za investicijske projekte iz dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije (15. seja) ODGOVOR

Vprasanji glede neodobritve vpisnih mest za program kozmeticnega tehnika za severno-primorsko regijo (7. seja)   ODGOVOR  ODGOVOR

Vprasanje glede poteka plinovodov skozi Vipavsko dolino (7. seja)  ODGOVOR  ODGOVOR

 

TONE HROVAT

 

Pobuda za spremembo zakonske ureditve glede usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za osebe, ki so pridobile najmanj IV. ali višjo stopnjo izobrazbe kmetijske smeri (42. seja)   ODGOVOR

Pobuda za proučitev možnosti prilagoditve oziroma spremembe starostne omejitve za usposabljanje kandidata za voznika kategorije F ali izpita za traktor, predvsem v okviru srednješolskega izobraževanja (42. seja) ODGOVOR

Pobudi za ureditev postopanja Policije pri prometnih nesrečah (39. seja)   ODGOVOR

Pobuda glede ureditve razpolaganja in upravljanja z nepremičninami za namen učnih procesov (7. seja)  ODGOVOR

Pobuda glede spremembe kriterijev za ustanovitev oz. spremembo statusa samostojne šole kot vzgojno-izobraževalnega zavoda (7. seja)  ODGOVOR

 

LIDIJA JERKIČ

Pobuda glede spremembe zakonodaje, ki bi Finančni upravi RS omogočila neposreden nadzor in sankcioniranje neizplačil in zamikov pri izplačilih  regresa za letni dopust (23. seja)  ODGOVORODGOVOR

Vprašanji glede izenačitve pravic delavcev, ki so zaposleni v podjetjih  v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države, z ostalimi delavci, v povezavi z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (15. seja)  ODGOVOR

DR. BRANKA KALENIĆ RAMŠAK

Pobuda za izločitev določbe, ki se nanaša na prenehanje delovnega razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40. leti pokojninske dobe iz t. i. sedmega protikoronskega paketa zakonodajnih ukrepov (PKP7), ki je v pripravi (35. seja)

Pobuda za zagotovitev finančnih sredstev za novogradnjo Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (32. seja)  ODGOVOR

DANIJEL KASTELIC

Pobuda za vzpostavitev celovitega sistema skrbi za odrasle z avtizmom (52. seja)

Vprašanje za spremembo zakonodajne ureditve dodatka za pomoč in postrežbo za vse otroke, ki so zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavoda ali upokojencu (52. seja)

Pobudi za zagotovitev sistematične in premišljene podpore prostovoljstvu v skladu z mnenjem Evropskega socialno-ekonomskega odbora "Prostovoljci - državljani gradijo prihodnost Evrope" ter seznanitev s skupnim Poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2020 (49. seja)   ODGOVOR

Vprašanja v zvezi z ustreznostjo storitve financiranja storitev institucionalnega varstva v centrih za usposabljanje, delo in varstvo za osebe z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju s statusom invalida v primeru njihovega začasnega bivanja v domačem okolju (47. seja)

Vprašanje in pobuda v zvezi s komunikacijskim dodatkom iz 8. člena Zakona o osebni asistenci za gluhe in gluhoslepe uporabnike osebne asistence (47. seja)

Vprašanji v zvezi z dostopnostjo sodišč za gibalno in senzorno ovirane invalide (46. seja)   ODGOVORODGOVOR

Pobuda za vključitev invalidom prilagojenih nastanitvenih programov med nastanitvene socialnovarstvene programe v Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030  (45. seja)    ODGOVOR

Pobuda glede uskladitve dodatka za pomoč in postrežbo ter zneskov invalidnin za telesno okvaro v letih 2022 in 2023 (44. seja)   ODGOVOR

Pobuda  za zagotavljanje enakih možnosti, aktivnega socialnega vključevanja in doseganje najvišje možne ravni zdravja invalidov v okviru nacionalnih dokumentov in javnih razpisov za črpanje evropskih sredstev v povezavi z Večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021-2027 (42. seja)  ODGOVOR

Vprašanje in pobuda z izračunom pokojninske osnove pri zavarovancih, ki imajo pravico do dela s krajšim delovnim časom in prejemajo delno nadomestilo (39. seja)  ODGOVOR

Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za sistemsko ureditev pravice na poti v in z vzgojnoizobraževalne ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (37. seja)  ODGOVOR

Pobudi glede zakonske pravice do dodatka za delo v sivi coni za izvajalce pomoči na domu in dodatka za neposredno delo v rdeči in sivi coni in nadomestila plače od prvega dne odsotnosti zaradi bolezni, povezane s COVID-19, za izvajalce osebne asistence v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8)  (36. seja)   ODGOVOR

Pobuda glede zakonske ureditve upravičenosti invalidskih in humanitarnih organizacij do finančne pomoči za izvedbo hitrih antigenskih testov  ter uporabe zaščitnih mask iz zaloge Zavoda za blagovne rezerve v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8) (36. seja)  ODGOVOR

Pobudi v zvezi z podnaslavljanjem  in predvajanjem oddaj Javnega zavoda RTV Slovenija v slovenskem znakovnem jeziku in zagotovitev spremljanja informacij prek zvočnih podnapisov (35. seja)   ODGOVOR   ODGOVOR

Pobuda in vprašanje v zvezi z upravljanjem FIHO in razrešitvami predstavnikov invalidskih organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO in komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam (Priloga) (28. seja)   ODGOVOR

Vprasanje glede števila in strukture prejemnikov invalidskih pokojnin, ki so nižje od zneska minimalnega dohodka oziroma nižje od 300 evrov (24. seja)  ODGOVORODGOVOR

Pobude v zvezi  s financiranjem in zagotavljanjem nadstandardnih ter visokotehnološko naprednih medicinskih in tehničnih pripomočkov ter vlaganje v lastne raziskave in razvoj na omenjenem področju (24. seja) ODGOVOR

Pobuda glede spremembe sklepa o cenah zaposlitev storitvene rehabolitacije in podpornih storitev št. 141-4/2018/6 z dne 12. 9. 2018 z  namenom ponovne uveljavitve cene ene ure podporne storitve v višini in na način, veljaven do 1. 10. 2018 (17. seja)  ODGOVOR

BOJAN KEKEC

Pobuda za dopolnitev Odloka za določitev seznama blaga za spopadanje s posledicami  epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20 in 157/20) (34. seja)

Vprasanje  glede postopkov za izgon tujcev iz države v primeru hudih kaznivih dejanj in odvzema statusa begunca v primeru hudih kaznivih dejanj  (18. seja) ODGOVOR

Vprašanje v zvezi z zmanševanjem uporabe plastike v Sloveniji (12. seja)  ODGOVOR

JANOŠ KERN

Pobuda za spremembo oziroma dopolnitev Zakona o trgovini (Uradni list RS, št 24/08, 47/15 in 139/20) v delu, ki določa izjeme za prodajalne, ki so lahko odprte ob nedeljah in praznikih (39. seja)  ODGOVOR

Pobuda za vključitev dela kulturnega in športnega sektorja v Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19 (38. seja) ODGOVOR

Pobuda v zvezi z dodatnimi interventnimi ukrepi za normalizacijo delovanja kulturnega sektorja in organiziranega športa po koncu epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (29. seja)   ODGOVOR

SAMER KHALIL

Vprasanje glede izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja (45. seja)  ODGOVOR

Pobuda za odstranitev zicnate ograje z rezili in panelne ograje na južnem delu državne meje ob reki Kolpi (39. seja)  ODGOVOR

Pobuda za dopolnitev Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost  pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20, 157/20, 172/20)  (36. seja)     ODGOVOR

Vprasanji glede nadaljnjega izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja po 2020 (35. seja)

Vprašanje glede določitve investitorja za pripravo in gradnjo južnega dela tretje razvojne osi - od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug (31. seja)  ODGOVOR

Pobuda glede podaljšanja odpiralnega časa pisarne Finančne uprave RS v Črnomlju (23 seja)  ODGOVOR

MAG. MARIJA LAH

Vprašanja glede aktivnosti v zvezi z implementacijo Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva  nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) in glede zagotavljanja sredstev za kritje povečanih stroškov sodnega sistema zaradi vodenja postopkov po ZPSVIKOB (26. seja) 

Pobuda državne svetnice glede pridobitve pisnega mnenja pristojnega organa Evropske komisije o imenovanju zunanjega nadzornega organa za nadzor nad izvajanjem kodeksov ravnanja po 40. členu Splošne uredbe Evropske komisije 2016/678 o varstvu podatkov v zasebnem sektorju kot pogoju za potrditev navedenih kodeksov s strani nacionalnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov (23. seja)  

Vprašanji glede posojilnih pogodb, nominiranih v švicarskih frankih oz. s kreditno klavzulo v švicarskih frankih (14. seja) 

MARJAN MAUČEC

Pobuda za nakup spomenika kneza Koclja v Mariboru (49. seja)   

Pobuda glede prekategorizacije občinskih cest iz smeri Turnišče proti državni meji z Madžarsko v državno cesto (48. seja)

Pobuda v zvezi z ustanovitvijo javnega zavoda Pokrajinski arhiv Murska Sobota (47. seja)

Vprašanja lede porabe električne energije (46. seja)    

Vprašanje glede prekategorizacije lokalne ceste Lipovci-Bogojina ali dela te trase v državno regionalno cesto (45. seja)    

Pobuda glede zagotovitve zakonskih podlag za prednostno financiranje ukrepov s področja duševnega zdravja v okviru že napovedanega novega paketa interventne zakonodaje (PKP8) (36. seja) 

Pobuda Vladi Republike Slovenije glede podelitve štipendije in enkratnega solidarnostnega dodatka (28. seja)   

Pobuda  glede  veljavnosti karte poplavne ogroženosti (26. seja)  

Pobuda glede izvajanja obrambe pred točo (26. seja) 

Pobudi za razglasitev leta 2020 za Resslovo leto in vključitev Slovenije v vzpostavitev Resslovega mostu - spomenika petih držav Avstrije, Češke, Hrvaške, Italije in Slovenije (26. seja)  

Vprašanji glede afriške prašičje kuge in zaščite domače prašičjereje (24. seja)   

Pobuda za ustavitev postopkov sprejemanja podzakonskih aktov, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivali na položaj in pravice šoloobveznih otrok - pripadnikov večinskega naroda na dvojezičnih območjih do odločitve Ustavnega sodišča o Zahtevi za začetek  postopka za oceno ustanovnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 - ZOsn-F in 11/18 (21. seja)  

Pobude glede umestitve geotermalne energije v nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije za obdobje 2021–2030 in ureditve zakonodajnega okvira (20. seja)  

Pobuda glede rešitve problematike poklicnih pokojninskih zavarovanj (19. seja)  

Pobude glede sprememb predpisov na področju kmetijske zemljiške politike (17. seja)  

Vprašanja glede števila kršitev Kodeksa sodniške etike in števila pritožb na sodniško delo (16. seja)  

Pobuda za prekategorizacijo lokalne ceste Lipovci-Bogojina v regionalno cesto (15. seja)  

Vprašanje glede veljavnosti Trinanonske mirovne pogodbe (15. seja)    

FRANJO NARALOČNIK

Pobuda glede spremembe uporabe petega odstavka 5. člena Uredbe načrtu upravljanja voda za bodni območji Donave in Jadranskega morja (47. seja)

SREČKO OCVIRK

Pobudi v zvezi s statusom večnamenskih poti na visokovodnih nasipih in ob akumulacijskih bazenih hidroelektrarn na Spodnji Savi (22. seja)  

BORIS POPOVIČ

Vprašanja v zvezi z razvojem javnega letališča Portorož (11. seja DS)   

BOJANA POTOČAN

Vprašanje in pobuda glede resolucije o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nasilja nad ženskami (46. seja)    

Pobuda glede ureditve pro bono nudenja pravne pomoči odvetnikov (10. seja DS)  

Pobuda za izdajo razlage glede izvajanja 93. člena Gradbenega zakona in sprejem novele Gradbenega zakona (9. seja DS) 

Vprašanje in pobuda v zvezi z vračanjem v ponovno odločanje v upravnih postopkih (8. seja DS)  

Vprašanja glede regresnih zahtevkov (5. seja DS)  

MAG. PETER POŽUN

Pobuda za dvig najvišjega možnega obsega izdatkov za zdravstveno blagajno na podlagi spremembe Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (52. seja)

Vprašanja glede javnega razpisa za dodelitev štipendij z delovnega področja Ministrstva za zdravje na podlagi 19. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (50. seja)  

Vprašanje glede možnosti pridobitve EU digitalnega potrdila o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na podlagi potrdila zdravnika o prebolevnosti brez pozitivnega PCR testa. (44. seja)   

Pobuda za financiranje prostovoljnega cepljenja proti gripi iz proračuna RS tudi v sezoni 2021/2022 (43. seja)   

Vprašanje glede predvidene vložitve novele Zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek (39. seja)  

Vprašanja glede izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva na podlagi 87. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (39. seja) 

Pobudi glede zakonske pravice do dodatka za delo v sivi coni za izvajalce pomoči na domu in dodatka za neposredno delo v rdeči in sivi coni in nadomestila plače od prvega dne odsotnosti zaradi bolezni, povezane s COVID-19, za izvajalce osebne asistence v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8)  (36. seja)    

Pobuda za čimprejšnjo zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 na delovnih mestih plačne skupine J v zdravstvu in socialnem varstvu (35. seja)    

Pobuda  za čimprejšnjo ponovno zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 (34. seja) 

Vprašanje glede načrta izvedbe cepljenja proti COVID (33. seja) 

Vprašanje glede časovnice predložitve novele Zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek (32. seja)  

Vprašanje glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili (30. seja) 

Vprašanje in pobuda glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v program cepljenja in zaščite z zdravili  (23. seja)  

Vprašanje glede javne razprave o osnutku Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi (22. seja)  

Pobuda za hitrejšo neposredno preskrbo izvajalcev zdravstvene dejavnosti in socialnovarstvenih zavodov s cepivi (22. seja) 

Vprašanje glede napredka pri učinkovitejšem izvajanju 20.a člena Zakona o zdravniški službi v povezavi s specializanti s področja družinske medicine (21. seja)  

Pobuda glede pisanja receptov za osebno rabo (21. seja)  

Vprašanje glede uveljavljanja začasne zadržanosti z dela za čas sobivanja staršev ob hospitaliziranih otrocih  (17. seja)  

Vprašanje glede finančnih posledic implementacije  38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti  (14. seja)  

Vprašanje glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20. a člena Zakona o zdravniški službi  (14. seja)  

Pobuda za pripravo in predložitev vloge za obravnavo predloga za vključitev cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili Zdravstvenemu svetu (14. seja)   

Pobuda glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravil (13. seja) 

Vprašanja glede dela specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, reševanja problema prezasedenih varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov in priprave novele Zakona o duševnem zdravju.   (12. seja)  

BOJAN REŽUN

Pobuda za vzpostavitev celovitega sistema skrbi za odrasle z avtizmom (52. seja)

Pobuda v zvezi z zagotovitvijo večjega obsega sredstev EU in povečanjem stopnje sofinanciranja projektov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (49. seja)  

Vprašanje glede neizvajanja praktičnega dela vozniškega izpita v Idriji in Litiji (47. seja)

Vprašanja v zvezi z zagotavljanjem zadostnega števila zdravstvenih delavcev v mreži zdravstvenega varstva na primarni ravni s poudarkom na razvojni regiji Severne Primorske (46. seja)   

 Vprašanje v zvezi z večletnim finančnim okvirom 2021-2027 in Načrtom za okrevanje in odpornost (38. seja) 

Pobuda glede čimprejšnje zagotovitve pogojev za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniških izpitov v Izpitnem centru Postojna (37. seja) 

Pobude glede Programa sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija za obdobje 2021-2027 (35. seja)   

Vprašanje in pobuda glede sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica (23. seja)   

Pobuda  v zvezi s pospešitvijo predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje za investicijske projekte iz dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije (15. seja)  

MAG. MIROSLAV RIBIČ

Vprašanji glede izobraževanja policistov  ter glede uvedbe postopka ob lažnih naznanitvah (14. seja) 

FRANCI ROKAVEC

Pobuda za ustrezno zakonsko ureditev možnosti brezplačnega prenosa opuščenih rudnikov v last oz. v upravljanje lokalnih skupnosti  (49. seja) 

Vprašanje glede neizvajanja praktičnega dela vozniškega izpita v Idriji in Litiji (47. seja)

Pobuda za optimizacijo železniške proge na relaciji Ljubljana-Zidani most (46. seja)  

Pobuda za pripravo predloga novele Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (45. seja) 

Pobuda glede financiranja gradenj in urejanja kategoriziranih državnih kolesarskih povezav (38. seja)   

Pobudi o uveljavitvi ničelne stopnje zmanjševanja obdelovalnih kmetijskih površin v Republiki Sloveniji (37. seja)   

Pobuda za čimprejšnjo spremembo Zakona o urejanju prostora z namenom razbremenitve občinskega prostorskega načrta odvečnih vsebin in skrajšanja časa za izvedbo investicij (31. seja) 

Pobuda za ustreznejšo ureditev omejevanja porabe alkohola in uporabe tobačnih izdelkov na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja (21. seja)  

Pobuda glede postopka sprejemanja državnega prostorskega načrta za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič-Spodnji Hotič (19. seja)  

Pobuda za spremembo oziroma dopolnitev Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca glede ureditve prostorov vrtca v stavbah, ki niso namensko zgrajene za vrtec (16. seja)   

Pobuda Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vključitev socialnih podjetij, ki zaposlujejo invalide, v shemo nadomestne izpolnitve kvote (16. seja)  

Pobuda za zagotovitev ustreznega vira sredstev za izgradnjo manjkajočih sistemov za oskrbo s pitno vodo (15. seja)  

Pobuda Zavodu za zaposlovanje za spremembo načina razdeljevanja sredstev za izvedbo programov javnih del  (14. seja)

Pobuda in vprašanje glede spremembe Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (6. seja DS)   

Pobuda glede vključitve socialnih podjetij, ki zaposlujejo invalide, v shemo nadomestne izpolnitve kvote  (4. seja DS)

LADISLAV ROŽIČ

Vprašanja glede pogojev za postavitev električnih polnilnic, skrbi za požarno varnost in zaščito objektov v primeru požarov, sproženih zaradi kratkega stika v električnih vozilih, in ustrezne opremljenosti gasilskih enot za gašenje tovrstnih požarov (46. seja)    

Vprašanji glede ohranjanja semenarstva v Sloveniji  (43. seja)   

Vprašanja glede koriščenja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva (50. člen ZSDP-1) in razporejanja na delo v zelo neugodnem delovnem času (26. seja) 

DUŠAN STRNAD

Pobuda glede upoštevanja lastnine krajevnih oziroma četrtnih skupnosti v povezavi z možnostjo kandidiranja občin na javnih pozivih in razpisih (47. seja)

Vprašanja glede pokritosti obmejne občine Osilnica in drugih obmejnih občin z optičnim omrežjem in mobilnim signalom (38. seja)   

Vprašanja glede delovanja Slovenske čebelarske akademije (26. seja)   

Vprašanje glede enakomerne vključenosti otrok v glasbene šole (9. seja DS)  

BRANIMIR ŠTRUKELJ

Pobuda za ratifikacijo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) o preoblikovanju in delovanju IZUM - Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unescov center II. kategorije (26. seja)   

Zahteva za dopolnitev odgovora Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na vprašanje glede financiranja študijske dejavnosti dela, financiranja visokošolskih zavodov in cen raziskovalne ure (14. seja)  

Vprašanja glede financiranja študijske dejavnosti (13. seja)  

BRANKO ŠUMENJAK

Pobuda glede železniške proge Ljutomer-Gornja Radgona-državna meja ter vzpostavitve povezave z Republiko Avstrijo (50. seja)

Pobuda za ratifikacijo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) o preoblikovanju in delovanju IZUM - Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unescov center II. kategorije (26. seja)   

Zahteva za dopolnitev odgovora Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na vprašanje glede financiranja študijske dejavnosti dela, financiranja visokošolskih zavodov in cen raziskovalne ure (14. seja)  

Vprašanja glede financiranja študijske dejavnosti (13. seja)  

DAVORIN TERČON

Vprašanje glede implementacije direktive v  pravni red Republike Slovenije (41. seja) 

Vprašanje glede oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo (39. seja) 

Pobuda glede čimprejšnje zagotovitve pogojev za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniških izpitov v Izpitnem centru Postojna (37. seja)   

Vprašanje glede ločenega beleženja podatkov o številu umrlih v Sloveniji z ali zaradi okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19) (32. seja)  

BRANKO TOMAŽIČ

Pobudi v zvezi s podelitvijo spominskih medalj ob 30. obletnici  samostojne in neodvisne države Republike Slovenije in razširitvijo upravičencev do statusa vojnih veteranov (52. seja)

Vprašanja v zvezi z zagotavljanjem prehranske varnosti v času porasta cen energentov, gnojil in žit, tudi kot posledice vojne v Ukrajini (49. seja)   

Pobuda za pravočasen podpis pogodbe o izvajanju aktivnosti obrambe pred točo z letali na območju severovzhodne Slovenije  (49. seja)   

Vprašanji v zvezi s povečanjem tveganja spontanih kot tudi umetnih prekinitev nepravilno potekajočih nosečnosti pri nosečnicah, cepljenih proti Covid-19 (47. seja) 

Pobuda o omejitvi uporabe natrijevega nitrita v mesnopredelovalni industriji v korist splošnega zdravstvenega stanja prebivalcev (46. seja)   

Vprašanji v zvezi z regulacijo cen  na področju kmetijstva (44. seja)  

Vprašanje glede neenakopravne obravnave cepljenih proti covid-19 in prebolelih za covid-19 (43. seja)  

Vprašanji glede zaprtja namakalnega sistema Vogršček (42. seja)  

Pobudi za davčno razbremenitev kmetov za dodeljene sektorske državne pomoči iz naslova posledic izrednih razmer epidemije Covid-19, za plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in druga plačila iz naslova državnih pomoči v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (40. seja)   

Vprašanja glede revizije državnih pomoči iz sheme davka na tonažo (40. seja)   

Vprašanja glede aktivnosti za odpravo sistemskih disfunkcionalnosti kazenskega postopka, zagotovitev spoštovanja človekovih pravic in svoboščin v kazenskih postopkih ter glede reševanja odškodninskih zahtevkov zoper državo v zvezi z razveljavljenimi kazenskimi obsodbami (39. seja)   

Vprašanje glede debirokratizacije na področju kmetijstva (39. seja) 

Zahteva za dopolnitev odgovora Vlade RS na vprašanje glede podelitve znaka kakovosti "izbrana kakovost - Slovenija" za prašičje meso (39. seja)   

Vprašanje glede podelitve zaščitnega znaka kakovosti "Izbrana kakovost Slovenija" za prašičje meso (37. seja) 

Vprašanji glede količin posekanega lesa v državnih gozdovih in dobave lesa slovenskim žagarjem (37. seja)   

Pobuda za proučitev možnosti finančne pomoči oz, sofinanciranja vzreje športnih konj ki je zaradi epidemije COVID-19 v velikih težavah  (35. seja) 

Vprašanje glede poenostavitev administrativnih postopkov na področju kmetijske dejavnosti (31. seja)   

Vprašanje glede financiranja društev (26. seja)  

Vprašanje glede monitoringa nad vso uvoženo hrano oziroma njenega označevanja in sledljivosti (24. seja)  

Vprašanje glede sanacije regionalne ceste na Rebrnicah med Razdrtim in Podnanosom (23. seja)  

Vprašanja glede možnosti pojasnila ponudbe v postopkih javnega naročanja, obligatorne narave izreka stranske sankcije izločitve iz postopkov javnega naročanja in vzpostavitve seznama ponudnikov (23. seja)  

Vprašanje glede izgradnje sežigalnice za živalske stranske proizvode v Sloveniji (23. seja) 

Pobuda v zvezi s predlogom poimenovanja Velikega salona v Državnem zboru ob praznovanju dneva vrnitve Primorske matični domovini (21. seja)

Vprašanje glede uporabe poljskih poti (20. seja)  

Pobuda in vprašanje glede zagotavljanja pravice do izbire osebnega zdravnika, pravice do dostopa zdravstvene obravnave in pravice do spoštovanja pacientovega časa v povezavi s pomanjkanjem in preobremenjenostjo družinskih zdravnikov ter dolgimi čakalnimi dobami (18. seja)  

Vprašanji glede mobinga na službenih mestih v javni upravi (18. seja)  

Pobuda glede izenačitve višine najnižje pokojnine z višino osnovnega zneska minimalnega dohodka (17. seja)  

Vprašanje glede uvoza mesa s Poljske in zaščite slovenskega potrošnika (16. seja)  

Vprašanje glede spoštovanja Bernske konvencije in sprejema zakonodajnih ukrepov z namenom preprečevanja  nastanka resne škode zaradi porasta števila velikih zveri v Sloveniji (16. seja)  

Vprašanji glede nepoštenih trgovinskih praks in glede uredbe o nepoštenih trgovinskih praksah (14 seja)  

Pobuda glede investiranja v turistični razvoj Vipavske doline (11. seja DS)  

Vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede izobešanja zastav na javnih mestih (11. seja DS) 

Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s pogojem aktivnega kmetovanja za upravičenost do neposrednih plačil (8. seja DS)   

Pobuda glede označevanja kruha (5. seja DS) 

MAG. IGOR VELOV

Vprašanja v zvezi z izgradnjo tretjega pomola v Luki Koper (51. seja)

Pobuda za spremembo sankcij, ki se lahko izrečejo osebam ob preseženih 18 kazenskih točkah zaradi prometnih prekrškov (47. seja)

Pobuda za podaljšanje obdobja overitve vodomerov s 5 na 8 let (47. seja)

Pobuda v zvezi s Pravilnikom o delih in opremi vozil (33. seja

BOGOMIR VNUČEC

Pobuda v zvezi s takojšnjim prehodom Slovenije na obnovljive energije (49. seja)  ODGOVOR

Pobuda glede področja urejanja prostora in gradnje objektov z namenom oživitve gospodarskih dejavnosti (30. seja)  ODGOVOR

Pobuda v zvezi s postavitvijo manež na kmetijskih zemljiščih (22. seja)  ODGOVOR

Pobuda za_oblikovanje_davcnih_spodbud gospodarskim družbam za_gradnjo kadrovskih stanovanj (14. seja)   ODGOVORODGOVOR,  ODGOVOR ODGOVOR

Pobude glede spremembe pravilnika o osebnem dopolnilnem delu na domu in obdavčitve osebnega dopolnilnega dela (13. seja) ODGOVOR  ODGOVOR

Vprašanje glede sofinanciranja obnove kulturne dediščine v lokalnih skupnostih (13. seja)  ODGOVOR  ODGOVOR

Pobudi glede izgradnje nove regijske bolnišnice na Gorenjskem in njeno umestitev na območju RA 95 v Radovljici (13. seja)  ODGOVOR ODGOVOR  ODGOVOR

Pobuda glede zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje izgradnje regijskega reševalnega centra na severovzhodnem delu Radovljici (13. seja)

 

MAG. MARKO ZIDANŠEK

Pobuda v zvezi z definiranjem subjektov javnega interesa (34. seja)

Pobuda za razvoj avtomatskega prevajalnika govorjene slovenščine v znakovni jezik in razpis raziskovalne naloge za razvoj ustreznega računalniškega programa (23. seja)  ODGOVOR

Pobuda glede porabe sredstev iz naslova prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (5. seja DS)   ODGOVOR

CVETKO ZUPANČIČ

Pobuda glede izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti (51. seja)

Pobuda glede problematike prepovedanih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju (na kmetijskih in gozdnih površinah) ter povzročanja velike škode (51. seja)

Vprašanje v zvezi z volitvami organov kmetijskih zadrug in veljavnostjo pravnih poslov in aktov omenjenih organov v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (31. seja)  

Pobuda za poenotenje prakse pri predkupni pravici države za gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih (21. seja) 

Pobuda za ukinitev prispevka po 55.a členu ZZVZZ za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji 

Pobuda za ureditev lastništva opuščenih mliničic   

Pobuda za poenotenje ugotavljanja dohodka iz kmetijske dejavnosti za določitev statusa kmeta po Zakonu o kmetijskih zemljiščih 

MATJAŽ ŠVAGAN

Vprašanje glede normativov dela za diplomirano medicinsko sestro v domovih za starejše (32. seja)

MATJAŽ ŠVAGAN

Vprašanje glede normativov dela za diplomirano medicinsko sestro v domovih za starejše (32. seja)

ALOJZ KOVŠCA

Vprasanje glede priprave spremembe zakona, ki ureja javne finance v skladu z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-474/18 (52. seja)   ODGOVOR

Vprašanja in pobudi  Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter MInistrstvu za zdravje glede izvajanja kinoloških dejavnosti Kinološke zveze Slovenije v času epidemije COVID-19 (39. seja)   ODGOVOR

Pobuda  Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije v zvezi s končanjem postopka zoper predsednika Državnega sveta in o odstranitvi netočne informacije na njihovi spletni strani (26. seja)  ODGOVOR

Vprasanje v zvezi z oteženimi diplomatskimi potmi med Slovenijo in Marokom (26. seja) ODGOVOR

Pobuda za ureditev financiranja Parka vojaške zgodovine v Pivki (25. seja)  ODGOVOR  ODGOVOR

Vprašanje glede odprodaje_terjatev_fizicnih_oseb (18. seja)  ODGOVOR   ODGOVOR  ODGOVOR

Vprašanje v zvezi z  zasledovanjem ciljev povečanja učinkovitosti in aktualnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih ter vseživljenjskega  izobraževanja (14. seja)  ODGOVOR

Vprašanje glede ureditve statusa družinskega pomočnika v Zakonu o dolgotrajni oskrbi (13. seja)  ODGOVOR

Pobuda glede pridobitve statusa družinskega pomočnika za samostojne podjetnike (10. seja DS)   ODGOVOR

Vprašanja v zvezi s pravicami nepolnoletnih upravičencev do oprostitve plačila letne dajatve za vozila, namenjena prevozom invalidov (10. seja DS)  ODGOVOR

Pobuda glede sistemske ureditve brezplačnega prevoza študentov invalidov in oseb z motnjami v duševnem razvoju (10. seja DS)  ODGOVOR   ODGOVOR

Pobuda glede financiranja najema robotske obleke  (8. seja DS)   ODGOVOR

Pobuda glede izvajanja inšpekcijskega nadzora v gostinstvu (3. seja DS)  ODGOVOR

Komisija za državno ureditev
Datum Vsebina
04.12.2019

Vprasanje Komisije za državno ureditev glede stališča RS do Resolucije Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih oziroma  njene vsebine (24. seja)  

ODGOVOR

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Datum Vsebina
07.05.2021

Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za prioritetno cepljenje zaposlenih v turizmu (40. seja) ODGOVOR

11.09.2019

Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da se v proračunu RS zagotovi več sredstev za investicije ter omogoči učinkovitejše črpanje evropskih sredstev za projekte gradnje cest, šol in vrtcev ter za programe odpravljanja posledic naravnih nesrec (21. seja)  ODGOVOR

04.06.2019

Pobuda Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za spremembo oziroma dopolnitev Zakona o dohodnini (19. seja)   ODGOVOR

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Datum Vsebina
05.08.2020

Pobude Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi z izvajanjem ukrepa o umetniškem deležu v javnih investicijskih projektih in ureditvijo trga umetniških del (32. seja) 

24.06.2020

Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Ministrstvu za okolje in prostor glede sistemske ureditve klasifikacije delovnih prostorov umetniških ustvarjalcev (31. seja)  ODGOVOR

06.12.2019

Pobuda_Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi z ohranitvijo in revitalizacijo etnografske dediščine akad. dr. Milka Matičetovega (24. seja)  ODGOVOR

06.06.2018

Pobuda za odpravo instituta_anonimnih_prijav v povezavi s področjem inšpekcijskega nadzora  ODGOVOR

01.03.2018

Pobuda Vladi, naj zagotovi zadostna sredstva za plačano pripravništvo oz. prkatično usposabljanje dijakov in študentov po koncu izobraževanja in s tem omogoči vsem enake možnosti opravljanja strokovnega izpita v vzgojnoizobraževalnih zavodih, ki je pogoj za vstop na trg dela  ODGOVOR

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Datum Vsebina
01.09.2020

Pobuda Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem smernic oziroma protokola sodelovanja med različnimi službami pomoči z namenom ustrezne podpore posameznikom in družinam v primeru nesreč s smrtnim izidom (32. seja)  ODGOVORODGOVOR

08.10.2018

Pobudi glede spremljanja podatkov o številu prejemnikov minimalnih plač ter plačah po individualnih in kolektivnih pogodbah (11. seja DS)  ODGOVOR

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Datum Vsebina
05.07.2021

Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s problematiko na področju odpadkov oziroma odpadnega blata iz komunalnih čistilnih naprav (42. seja)

03.11.2020

Pobuda  Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov za ustanovitev delovne skupine za ureditev problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko zemljišč v lasti fizičnih osebPriloga1Priloga2, Priloga3 (34. seja)   ODGOVORODGOVOR

24.06.2020

Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Ministrstvu za okolje in prostor glede sistemske ureditve klasifikacije delovnih prostorov umetniških ustvarjalcev (31. seja)

10.01.2020

Vprašanje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s celovitim reševanjem  problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki tečejo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb (25. seja) ODGOVOR

26.11.2019

Pobude Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z uresničevanjem infrastrukturnih projektov na 3a razvojni osi (24. seja)  ODGOVOR

06.09.2019

Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov glede vključitve v proces priprave pokrajinske zakonodaje (21. seja)  ODGOVOR

27.08.2018

Pobude glede_popolne_zapore_ceste_med_Idrijo_in_Godovicem   ODGOVOR

19.02.2018

Pobuda za obravnavo_Predloga 6-letnega operativnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023 (t. i. drsni plan)  

10.01.2018

Pobuda Vladi RS v zvezi z razmejitvijo finančnih obveznosti države in občin pri gradnji in vzdrževanju državne cestne infrastrukture v naseljih   ODGOVOR

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum Vsebina
12.04.2021

Vprašanje v zvezi s problematiko izvajanja policijskega nadzora in sankcioniranja kmetov - voznikov traktorjev zunaj cestnega prometa na zasebnih zemljiščih (39. seja)   ODGOVOR

04.12.2020

Pobuda za podpis pisma podpore predlogu za vpis čebelarstva na Unescov seznam neotipljive kulturne dediščine (35. seja)

16.09.2019

Pobuda v zvezi s preprečitvijo ukinitve študijskega programa ekološkega kmetijstva  ODGOVOR

07.02.2019

Pobuda Ministrstvu za okolje in prostor za spremembo Uredbe o razvrščanju objektov  ODGOVOR

02.03.2018

Pobuda Vladi RS v zvezi s povečevanjem števila medovitih rastlin na javnih površinah ODGOVOR

Interesna skupina delodajalcev
Datum Vsebina
21.01.2022

Pobuda za sprejem interventnega ukrepa, ki bo povečal obseg ur upravičenca in delodajalca za opravljanje začasnega ali občasnega dela upokojencev (47. seja)

21.01.2022

Pobuda za določitev izjeme od karantene na domu, skrajšanje trajanja karantene in pomoč pri nakupu hitrih testov (47. seja)

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Datum Vsebina
11.02.2022

Vprašanja glede dopustnih omejitev svobode izražanja (48. seja)  ODGOVOR

20.12.2021

Pobuda za prenovo sistema podeljevanja štipendij (47. seja)  ODGOVOR

21.06.2021

Pobuda za tolmačenje določb Zakona o tujcih (42. seja)   ODGOVOR

18.05.2021

Pobuda glede gradnje Centra znanosti kot demonstracijskega objekta (41. seja) ODGOVOR

06.04.2021

Pobuda Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede subvencioniranja predvsem manjših kmetij (39. seja) ODGOVOR

15.03.2021

Pobuda za uporabo računalniškega modela Inštituta Jožef Stefan pri načrtovanju bodočih ukrepov  za zmanjšanje posledic epidemije COVID-19 (41. seja)  ODGOVOR

04.03.2021

Pobuda_za zagotovitev čim večje količine učinkovitih in varnih cepiv proti COVID-19 in pristopu k licenčni proizvodnji cepiv s pomočjo domače farmacevtske industrije (41. seja) ODGOVOR

02.12.2020

Pobuda državnim organom in političnim strankam za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev političnih sporov v času trajanja epidemije COVID-19 (35. seja)  ODGOVOR

09.04.2020

Vprašanje glede poteka in financiranja projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, ter zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) (28. seja)  ODGOVOR

24.02.2020

Vprašanji glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji (26. seja)  ODGOVOR

Interesna skupina lokalnih interesov
Datum Vsebina
20.03.2019

Pobuda_glede_omejitve prometa_tovornih vozil nad 7,5 T pri prehodu slovensko-hrvaške meje v SV delu Slovenije  ODGOVOR

23.01.2019

Pobuda v zvezi z oprostitvijo plačila DDV za nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljna gasilska društva (14. seja)  ODGOVOR

14.06.2018

Vprasanje v zvezi s sistemsko ureditvijo zaščite pred točo ODGOVOR

07.02.2018

Pobuda za obravnavo problematike nezadostnih možnosti opravljanja strokovnega izpita  na področju vzgoje in izobraževanja ODGOVOR