Preskoči na glavno vsebino

12. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobude Komisije za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino ter Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s problematiko prostorskih kapacitet v šolah za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami  šolah

2. Vprašanja državnega svetnika Draga Žure v zvezi z javnima razpisoma za dodelitev sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost za investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode ter vodovodne sisteme

3. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča za dopolnitev osnovno in srednješolskih učnih načrtov s spoznavanjem uspešnih novodobnih osebnosti iz slovenskega gospodarstva  - UMIK 

4. Zahteva državne svetnice Monike Ažman za dopolnitev odgovora Ministrstva za zdravje na Vprašanji v zvezi z razmerami na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana  

5. Vprašanja državnega svetnika Branka Tomažiča glede novih določb Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 –uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20m 159/21, 109/23)   

 

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2022 
  • Letno poročilo o izvrševanju proračuna EU za proračunsko leto 2022 in Letno poročilo o dejavnostih, financiranih iz devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2022, sta objavljeni na spletni strani Evropskega računskega sodišča.
  • Letni poročili bo predstavil mag. Jorg Kristijan Petrovič, član Evropskega računskega sodišča.

 

4. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2022, EPA 1037–IX 

 

5. Predlog zakona o spremembah Zakona o volitvah v državni zbor -  zakonodajna iniciativa 

 

5.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 36.b, 36.c in 36.č ter tretje alineje 43. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23) 

Točka 5.A je obravnavana na osnovi Razširitve predlaganega dnevnega reda 12. seje Državnega sveta.

 

5.B Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. do 27., razen 26. člena, Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) (Uradni list RS, št. 163/22) 

Točka 5.B je obravnavana na osnovi Razširitve predlaganega dnevnega reda 12. seje Državnega sveta.

 

6. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Zdravje danes za jutri 

 

7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Izvajanje letalske protitočne obrambe v prihodnje 

 

8. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Organiziranost podpornega okolja za mala in srednja podjetja – ali daje zadostne učinke? 

 

9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Z NEPN do jasnih smernic za zeleno preobrazbo  gospodarstva 

 

10. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2023 

 

11. Predlog liste prejemnikov plaket Državnega sveta Republike Slovenije