Preskoči na glavno vsebino

13. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 12. redne in 10. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnih svetnikov Marka Lotrič in Bojana Borovnika glede načrtovanja in izvajanja razvojnih ukrepov, ki krepijo razvojno moč Koroške razvojne regije    

2, Vprašanje državnega svetnika Leopolda Pogačarja glede poteka postopka za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja za širitev odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla - III. faza    

3. Vprašanje državnega svetnika Danijela Kastelica glede obdobja, za katerega se prizna oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov za osebe s trajno invalidnostjo, telesno okvaro ali prizadetostjo

4. Pobuda državnega svetnika Petra Dermola za dopolnitev 18. člena Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

5. Pobuda državnega svetnika Petra Dermola za zvišanje subvencije in ponovno možnost pridobitve kredita za energetske sanacije večstanovanjskih stavb

6. Vprašanja državnega svetnika Danijela Kastelica glede akontacije sredstev za izplačilo regresa za letni dopust, cene ure storitve osebne asistence in kritja stroškov izvajalcem osebne asistence 

7. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča za dopolnitev osnovno in srednješolskih učnih načrtov z spoznavanjem uspešnih novodobnih osebnosti iz slovenskega gospodarstva

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-E) - skrajšani postopek, EPA 1210-IX 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A) – druga obravnava, EPA 1056-IX 

 

4.A Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 114/23; v nadaljevanju: ZDR-1D) v celoti in še posebej 39. člena ZDR-1D ter petega odstavka 49. člena; 65.a člena; 67.a člena; petega odstavka 68. člena; tretjega, četrtega in petega odstavka 113. člena; 167.a člena in četrtega odstavka 182. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS; v nadaljevanju: ZDR-1), kot je bil spremenjen z ZDR-1D 

Točka 4.a se obravnava na osnovi Razširitve predlaganega dnevnega reda 13. seje Državnega sveta. 

 

5. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Odpornost in neprekinjenost delovanja ključnih organizacij imperativ moderne družbe 

 

6.    Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2023