Preskoči na glavno vsebino

4. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

Predlog sklepa Državnega sveta


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 3. redne in 2. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata za vrnitev pravice do spremstva slepim osebam med zdraviliškim zdravljenjem

2. Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica za spremembo Gradbenega zakona glede obveznosti graditve dostopnih objektov

3. Vprašanji državne svetnice Jasmine Vöroš Opec glede ukrepov Vlade Republike Slovenije na področju soočanja z demografskimi spremembami in implementacije Strategije dolgožive družbe

4. Pobuda državnega svetnika Miloša Poholeta glede spremembe cenika za ocenjevanje škode, ki jo povzročajo živali zavarovanih vrst

5. Vprašanji državne svetnice Monike Ažman v zvezi z razmerami na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana    

6. Pobuda Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev za uvrstitev poklica optometrist na seznam poklicev za zdravstveno dejavnost

7. Vprašanji glede zaščite lastninskih upravičenj lastnika nepremičnine na zavarovanih območjih   

8. Pobuda državnega svetnika Bojana Borovnika glede zagotovitve nemotenega financiranja programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O)

 

3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A) – skrajšani postopek, 
EPA 556–IX 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A) - skrajšani postopek, EPA 648–IX 

 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID-A), skrajšani postopek, EPA 571-IX

 

6. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino 

 

7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Zagotavljanje prehranske varnosti v luči predloga uredbe EU o trajnostni rabi pesticidov 

 

7.A Predlog Odgovora na Odgovor Državnega zbora Republike Slovenije in na Mnenje Vlade Republike Slovenije na Zahtevo Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, šestega odstavka 101. člena, sedmega odstavka 109. člena, prvega odstavka 111. člena, 118. člena, 122. člena in 135.č člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22, 132/22 – odl. US in 158/22), kakor so bili spremenjeni z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22), ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22) 

Točka 7.A je bila na dnevni red 4. seje Državnega sveta uvrščena na osnovi Razširitve.

 
8. Predlog Sklepa o Spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu 

 

9. Predlog Sklepa o ustanovitvi, nalogah, sestavi  in delovanju Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje