Preskoči na glavno vsebino

7. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Datum
Lokacija
dvorana Državnega sveta

 


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 6. redne in 4. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije 

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov 

1. Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za  za zagotovitev zimskega letnega dodatka tudi za upokojence z ožjim obsegom pravic in upokojence iz naslova pokojninskega zavarovanja kmetov

2. Vprašanje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede odškodnin zaradi omejevanja lastninske pravice z okoljskimi ukrepi in škodo, ki jo povzročajo velike zveri in divjad na kmetijskih zemljiščih

3. Vprašanje državnega svetnika Andreja Poglajna glede izboljšanja zakonskih pogojev subvencioniranja najemnin za občine, ki razpolagajo z zadostnim številom neprofitnih stanovanj

4Pobude državnih svetnikov Petra Dermola in Bojana Borovnika glede vključevanja otrok s posebnimi potrebami v glasbene šole in usposabljanja glasbenih pedagogov za delo z otroki s posebnimi potrebami

5. Vprašanja državnega svetnika Davida Klobase glede prenove Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN)

 
3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa 

 

4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B) - druga obravnava, EPA 353-IX 

5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J) - druga obravnava, EPA 354-IX 

 

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) – druga obravnava, EPA 741-IX 

 

7.  Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2022, EPA 773–IX 

 

8. Predlog Mnenja k Skupnemu poročilu o delu državnih tožilstev za leto 2022, EPA 753–IX 

 

9. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Quo vadis, 3. razvojna os? Retrospektiva projekta 2004-2023 

 

10. Predlog Odgovora na Mnenje Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) 

 

11. Predlog spremembe Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1H)