Skip to main content

Mnenja

Datum Seja Vsebina
08.06.2022 52. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2021

08.06.2022 52. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2021

11.05.2022 51. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2021

11.05.2022 51. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2021

13.04.2022 50. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN) – druga obravnava

13.04.2022 50. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1C) - skrajšani postopek

09.03.2022 49. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu Zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-E) – skrajšani postopek

09.03.2022 49. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-M)  - skrajšani postopek

09.03.2022 49. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (ReNPSV22–30)

16.02.2022 48. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu resolucije o nacionalnem programu za kulturo  2022–2029 (ReNPK22–29)

16.02.2022 48. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B) - skrajšani postopek

16.02.2022 48. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30)

16.02.2022 48. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2030 (ReNPVŠ30)

16.02.2022 48. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2020

08.12.2021 46. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o debirokratizaciji (ZDeb) - druga obravnava

08.12.2021 46. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo  (ZIS-F) - druga obravnava

08.12.2021 46. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027

10.11.2021 45. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) – druga obravnava

10.11.2021 45. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) - druga obravnava

10.11.2021 45. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A)

13.10.2021 44. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) - nujni postopek

13.10.2021 44. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2020

13.10.2021 44. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C) – druga obravnava

13.10.2021 44. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020

13.10.2021 44. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Šestindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020

13.10.2021 44. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A)

13.10.2021 44. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023)

15.09.2021 43. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Vmesnemu poročilu o aktivnostih Zagovornika načela enakosti glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom

15.09.2021 43. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci  (ZOA-B) - skrajšani postopek

15.09.2021 43. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2020

07.07.2021 42. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - skrajšani postopek

07.07.2021 42. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020

09.06.2021 41. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava

12.05.2021 40. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25)

12.05.2021 40. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2020

14.04.2021 39. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-D) - druga obravnava

14.04.2021 39. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1E) – skrajšani postopek

14.04.2021 39. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I) - skrajšani postopek

17.03.2021 38. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) - druga obravnava

17.03.2021 38. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) - druga obravnava

17.03.2021 38. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019

17.03.2021 38. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024

17.03.2021 38. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - skrajšani postopek

24.02.2021 37. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) – druga obravnava

24.02.2021 37. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava

24.02.2021 37. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Sedmemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji

26.01.2021 47. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) – druga obravnava

20.01.2021 36. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča, (ZPPreb-1A) - skrajšani postopek

20.01.2021 36. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) - druga obravnava

20.01.2021 36. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E)  – druga obravnava

20.01.2021 36. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) – druga obravnava

09.12.2020 35. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) - skrajšani postopek

09.12.2020 35. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI) - druga obravnava

11.11.2020 34. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) – druga obravnava

11.11.2020 34. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019

11.11.2020 34. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019

14.10.2020 33. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) – nujni postopek

14.10.2020 33. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Petindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019

14.10.2020 33. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A)

14.10.2020 33. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP 2022)

16.09.2020 32. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenj k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek

16.09.2020 32. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (RB2020)

01.07.2020 31. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019

15.04.2020 28. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) – skrajšani postopek

15.04.2020 28. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A) - skrajšani postopek

22.01.2020 25. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30)

11.12.2019 24. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje o Zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter Pobudi in ustavni pritožbi zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave, ki

11.12.2019 24. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK, d. o. o., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper, in za obveznosti družbe DARS, d. d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (ZPOD2TDK) - druga obravnava

11.12.2019 24. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1C) – skrajšani postopek

13.11.2019 23. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018

13.11.2019 23. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Banke Slovenije za leto 2018 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2018 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančnemu načrtu Banke Slovenije za leto 2019

16.10.2019 22. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) in k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021)

16.10.2019 22. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) - nujni postopek

16.10.2019 22. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) – druga obravnava

18.09.2019 21. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018

18.09.2019 21. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B) - druga obravnava

03.07.2019 20. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–marec 2019 (Cilj: naložbe za rast in delovna mesta) in k Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanj

03.07.2019 20. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018

12.06.2019 19. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1B) - druga obravnava

12.06.2019 19. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2018

12.06.2019 19. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) - druga obravnava

12.06.2019 19. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B) – druga obravnava

15.05.2019 18. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Štiriindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018

10.04.2019 17. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2018

20.03.2019 16. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-L) – skrajšani postopek

20.03.2019 16. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) – druga obravnava

27.02.2019 15. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019)

27.02.2019 15. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) – nujni postopek

23.01.2019 14. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga - SDH za leto 2017

12.12.2018 13. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) – druga obravnava

12.12.2018 13. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije  (ZPZRTH-G) – nujni postopek

12.12.2018 13. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) – nujni postopek

07.11.2018 12. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnima poročiloma Evropskega računskega sodišča za leto 2017

07.11.2018 12. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2017

07.11.2018 12. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G) – nujni postopek

07.11.2018 12. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) – druga obravnava

10.10.2018 11. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017

12.09.2018 10. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2017

12.09.2018 10. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2017 

04.07.2018 9. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Operativnemu načrtu o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 - predlog za obravnavo

04.07.2018 9. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2017

13.06.2018 8. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Triindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017

13.06.2018 8. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Banke Slovenije za leto 2017 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2017 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila, in Finančnemu načrtu Banke Slovenije za leto 2018

16.05.2018 7. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Letnemu poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2017

11.04.2018 6. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) – druga obravnava

11.04.2018 6. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) – skrajšani postopek

11.04.2018 6. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A) - druga obravnava

11.04.2018 6. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1D) – nujni postopek

14.03.2018 5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja (ReNPDZ18–28)

14.03.2018 5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D) – skrajšani postopek

14.03.2018 5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C) – skrajšani postopek

14.03.2018 5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – druga obravnava

14.03.2018 5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) – skrajšani postopek

14.03.2018 5. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu resolucije o energetskem konceptu Slovenije (ReEKS)

07.02.2018 4. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) – druga obravnava

07.02.2018 4. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) – druga obravnava

07.02.2018 4. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv) – druga obravnava

07.02.2018 4. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) – druga obravnava

07.02.2018 4. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (ZUODNO-H) – nujni postopek

17.01.2018 3. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C) – druga obravnava

17.01.2018 3. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E) – skrajšani postopek

17.01.2018 3. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1) – druga obravnava

17.01.2018 3. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B) – skrajšani postopek

17.01.2018 3. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« (ReDP18–28)

17.01.2018 3. seja Državnega sveta Republike Slovenije

Mnenje k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) – druga obravnava