Skip to main content

Invazivne tujerodne vrste v gozdovih - Medsektorski izzivi in priložnost pri njihovem upravljanju