Preskoči na glavno vsebino

Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave

 

Za učinkovito izvajanje nalog lokalnega pomena in s tem zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva je ključna finančna sposobnost občin in stabilen sistem financiranja lokalne samouprave. To pomeni, da je občinam treba zagotoviti tak obseg finančnih virov, ki bodo sorazmerni z obsegom zakonskih nalog in bodo zagotavljali financiranje dejanskih stroškov izvajanja pristojnosti občin. Žal praksa kaže, da država ne kaže zadostnega razumevanja za delovanje slovenske lokalne samouprave. Uveljavljen zakonodajni koncept sistema financiranja občin ni skladen z Evropsko listino lokalne samouprave, čeprav je Slovenija kot njena podpisnica zavezana k spoštovanju načela finančne avtonomije lokalne samouprave, ki občinam zagotavlja čim večji delež lastnih prihodkov in čim manjšo odvisnost od državnega proračuna. To se med drugim kaže tudi v deležu uporabe javnih sredstev na lokalni ravni. Medtem ko se v državah OECD na lokalni ravni uporabi 40 % javnih sredstev, v državah EU v povprečju 33 % javnih sredstev, se v Sloveniji uporabi na lokalni ravni zgolj 19 % javnih sredstev.

Čeprav sistem financiranja občin temelji na t. i. abstraktni občini in mora ustrezati večini občin, so nekatere podfinancirane do te mere, da izvajanje njihovih ustavnih in zakonskih nalog že srednjeročno ni več vzdržno. Načrtovane spremembe Zakona o financiranju občin ne vlivajo velikega upanja na izboljšanje finančnega položaja slovenskih občin, pri čemer obstaja celo bojazen, da bodo nekatere občine po spremembi prejemale manj sredstev na račun drugih, kar je nesprejemljivo. Poleg tega tudi ni nobenih premikov na področju plačne politike v lokalnih skupnostih. Ker dosedanji pogovori reprezentativnih združenj občin Slovenije s predstavniki Vlade kažejo, da bodo njihova opozorila ponovno preslišana, zato je bil organiziran posvet, da se političnim odločevalcem predstavi ključne izzive financiranja slovenske lokalne samouprave, od njih pa se pričakuje jasne odgovore, kako bodo zagotovili finančno avtonomijo in pravičen sistem financiranja slovenske lokalne samouprave.

Na posvetu so uvodoma vse navzoče nagovorili:

Uvodni predstavitvi sta podala: 

V imenu poslanskih skupin so svoje stališče do  tematike predstavili:

V zadnjem delu sta svoji stališči glede finančne avtonomije slovenskih občin podala:


Na koncu je med navzočimi potekala razprava, prav tako so bili podani zaključki.

Posvet sta vodila in povezovala predsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Ivančna Gorica Dušan STRNAD ter podpredsednik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in župan Občine Žirovnica Leopold POGAČAR.


Gradiva: