Preskoči na glavno vsebino

1. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Sre, 25.01.2023 - 12:00

 

Komisija za državno ureditev je imela 25. januarja 2023 svojo 1. sejo v VII. mandatu. Obravnavala je Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3D), druga obravnava, EPA 0477 – IX in Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, EPA 0461 – IX in Letno poročilo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021, EPA 0520 – IX. 

Strategija Evropa 2020 poudarja, da mora politika javnih naročil zagotoviti najučinkovitejšo rabo javnih sredstev, trg javnih naročil mora biti na ravni EU čim bolj odprt. Zato je cilj  predlaganih sprememb v ZJN-3 uskladitev javnonaročniške zakonodaje z odločitvijo Ustavnega sodišča (odločba št. U-I-180/19-23) in zagotoviti, da bodo ponudniki v sistemu javnega naročanja obravnavani enakopravno ter da bodo posledice njihovih ravnanj, ki se odražajo v javnonaročniškem postopku, sorazmerne s stopnjo nevarnosti prekrška ali kaznivega dejanja, ki je bilo storjeno. Drugi cilj je v javnonaročniški sistem uvesti dodatne mehanizme, ki bodo omogočili večjo konkurenčnost na trgu v postopkih javnega naročanja in zmanjšali uporabo netransparentnih postopkov. Tretji cilj pa je usmerjen v odpravo administrativnih bremen naročnikov in gospodarskih subjektov, saj bo naročnikom omogočeno samodejno povezovanje javno dostopnih podatkov iz uradnih evidenc tudi v primerih, kjer to doslej ni bilo mogoče, pri okvirnih sporazumih pa bodo naročniki lahko v določenih primerih izbrali način obveščanja ponudnikov. 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) s svojim delom vpliva na poslovanje zavezancev na telekomunikacijskem, radiofrekvenčnem, medijskem, poštnem in železniškem področju.

V 2020 je bil največji projekt AKOS priprava in izvedba javnega razpisa z javno dražbo za podelitev več frekvenčnih blokov za komercialno zagotavljanje javnih mobilnih storitev končnim uporabnikom, in sicer v pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz, tudi frekvenc, ki so primerne za vzpostavitev omrežij 5G. Z izvedbo razpisa se je sledilo zavezam iz Akcijskega načrta Evrope za 5G in se je nacionalnim ponudnikom storitev omogočalo nadaljnji tehnološki razvoj. V 2020 je AKOS pripravila novo petletno Strategijo razvoja radijskih in televizijskih programov. Na poštnem trgu je agencija zaključila postopek in prilagodila dva splošna akta spreminjajočim se razmeram na način, da je med drugim uvedla dva nivoja kakovosti zagotavljanja univerzalne poštne storitve, vključila pismonoško storitev in dopolnila pravila za ugotavljanje morebitnega neto stroška pri zagotavljanju univerzalne poštne storitev. Z namenom izboljšanja razmer na trgu pa je pripravila in objavila tudi Priporočilo v zvezi s postopki zapiranja kontaktnih točk Pošte Slovenije. Kibernetska varnost omrežij in storitev ter varstvo zasebnosti sta pomembni temi, s katerima se je agencija v 2020 intenzivno ukvarjala. 

Agencija je v 2021 z organizacijo mednarodne konference »Regulacija za digitalno prihodnost« obeležila 20. obletnico njene vzpostavitve kot neodvisnega regulatornega organa. AKOS je kot ena prvih v državah članicah EU izvedla javni razpis z javno dražbo za podelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje poslovno kritičnih komunikacija M2M. Istočasno je izpeljala tudi dva javna razpisa za podelitev frekvenc za analogno radiodifuzijo in dva javna razpisa za podelitev licenc za oddajanje v prizemnem digitalnem radijskem omrežju (DAB +). Na podlagi slednjih se ob že polno zasedenem omrežju z nacionalno pokritostjo, sedaj uspešno polnita tudi dve že vzpostavljeni omrežji DAB +; omrežje R2, ki je sestavljeno iz dveh regionalnih delov (vzhod in zahod) in lokalno omrežje na območju Ljubljane R3. Leto 2021 je bilo rekordno po številu objav gradnje telekomunikacijske in javne infrastrukture, pri čemer pa je bilo izraženih interesov za skupne gradnje kar 46% več kot leto prej. V drugi polovici 2021 je bila agencija aktivno vpeta v predsedovanje Slovenije Svetu EU, predvsem z nudenjem strokovne podpore ministrstvom pri pripravi odzivov. Agencija je v tem letu nadgradila Geoportal AKOS in vanj vključila tudi podatke o poštnem in železniškem omrežju. S tem je portal, ki je že tako prepoznan v svetu in Evropi kot eden najboljših, pridobil dodatno vrednost. AKOS je tudi nadaljevala z ozaveščanjem uporabnikov in gledalcev prek objav na svojem portalu za medijsko in informacijsko pismenost MIPI, ki je prvi tovrstni portal tudi na mednarodnem nivoju.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia