Preskoči na glavno vsebino

Državni svet je na 15. redni seji sprejel zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Sre, 20.03.2024 - 18:24

 

Ljubljana, 20. marec 2024 – Državni svetniki so na 15. redni seji med drugim obravnavali novelo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-B), novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B), poročilo o delu Državnega sveta za leto 2024 in sprejeli zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave.


Državni svetniki so Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI-B) podprli. Državni svet je tekom obravnave predloga novele zakona ugotovil, da je pristojna komisija Državnega sveta predloženim zakonskim rešitvam iz prvotne različice predloga zakona izrekla podporo, hkrati pa je podprla pripombe stroke in ostale zainteresirane javnosti, prisotne na seji komisije, in predlagala predlagatelju in kvalificiranim predlagateljem amandmajev, da v nadaljevanju zakonodajnega postopka proučijo in upoštevajo pripombe in predloge za dodatno izboljšanje predloga zakona. Med drugim se predlogi nanašajo na spremembo vsebine na način, da se okusa ali vonja mentola ne bi več štelo kot izjemo pri prepovedi uporabe arom v elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje, ter da se čas dopustnosti oziroma prehodnega obdobja do prepovedi kajenja v kadilnicah skrajša s predlaganega »23. oktobra 2028« na največ eno leto po uveljavitvi zakona. Državni svet je opozoril tudi, da bi se za namen omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov več pozornosti moralo posvetiti preventivnim aktivnostim ter prepoznavi in odpravi vzrokov (osamljenost, depresivnosti, tesnobnost, stres, nizka samopodoba …), zaradi katerih se otroci in mladostniki zatekajo k uporabi elektronskih cigaret, saj zgolj s prepovedmi po oceni Državnega sveta ne bomo mogli v celoti doseči zadanega cilja zaščite njihovega zdravja.


Državni svetniki so podprli tudi novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-B) - druga obravnava, EPA 1319-IX in ob tem izrazili upanje, da bo tokratna novela omogočila hitro in učinkovito razdeljevanje računalniške opreme ranljivim skupinam prebivalstva in da ne bomo ponovno priča težavam, kot je bilo to v primeru izvajanja ZSDV-A.


V nadaljevanju seje je Državni svet obravnaval Predlog Mnenja k Strategiji prilaganja Slovenskega čebelarstva na podnebne spremembe za obdobje 2023–2030. V strategiji je opredeljena vizija, da se do leta 2030 zagotovi kakovostne prehranske pašne vire in razvije odporno slovensko čebelarstvo. Dolgoročni cilj pa je do leta 2040 doseči krožno upravljanje z naravnimi viri in ustvariti primerne prehranske razmere za čebele in druge opraševalce.


Državni svetniki so sprejeli Poročilo o delu Državnega sveta za 2023, ki zajema delo Državnega sveta v 1. letu VII. mandata, to je v obdobju od konstituiranja 12. 12. 2022 do 31. 12. 2023. Poročilo zajema splošne podatke o Državnem svetu, njegovi sestavi, izvoljenih državnih svetnicah in svetnikih ter vodstvu Državnega sveta; delo Državnega sveta v prvem letu VII. mandata z vidika pristojnosti, ki jih Državni svet uresničuje v obliki zasedanj; delo interesnih skupin Državnega sveta; pregled mnenj, poročil in sklepov delovnih teles – komisij in delovnih skupin Državnega sveta; pregled sodelovanja Državnega sveta s civilno družbo; mednarodne aktivnosti Državnega sveta; pregled aktivne udeležbe predsednika Državnega sveta in državnih svetnikov na različnih dogodkih izven poslopja Državnega sveta in statistiko dela Državnega sveta.


Pod 10. točko dnevnega reda je Državni svet nadaljeval z obravnavo Predloga Zahteve za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so domnevno posredno ali neposredno vplivali na negospodarne ali protipravne odločitve podjetja GEN-I, d.o.o., ki so vodili v finančno izčrpavanje podjetja GEN-I, d.o.o., da so domnevno zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe STAR SOLAR d.o.o. in poslovanjem družbe BORZEN, d.o.o., da je domnevno prišlo do nezakonitega financiranja politične stranke GIBANJE SVOBODA, volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za redne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije leta 2022; in za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, financiranja političnih strank, financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in delovanja medijev v času volilne kampanje, katerega obravnava  je bila na 14. redni seji prekinjena. Državni svetniki so s tajnim glasovanjem z 19 glasovi ZA in 15 glasovi PROTI zahtevo sprejeli. Državni svet predlaga, da naj se v okviru parlamentarne preiskave razišče in razjasni vsa dejstva in okoliščine ter oceni dejansko stanje domnevnega finančnega izčrpavanja podjetja GEN-I, domnevne sporne prakse, povezane z družbo STAR SOLAR, ter nezakonitega financiranja volilne kampanje politične stranke GIBANJE SVOBODA za državnozborske volitve leta 2022. 


Pod točko dnevnega reda Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov je Državni svet na plenumu obravnaval:
•    vprašanje državnega svetnika Aleša Pulka glede kratkoročnih ukrepov za ohranitev konkurenčnega položaja slovenskih prevoznikov v obdobju zelenega prehoda, in sicer: »S katerimi kratkoročnimi ukrepi bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zaščitilo slovenska prevozna podjetja, da bodo v obdobju zelenega prehoda ostala konkurenčna v domačem in mednarodnem okolju?«. Državni svetniki so vprašanje, naslovljeno na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, podprli;
•    pobudo državnega svetnika Aleša Pulka za pospešitev postopkov umeščanja logistične infrastrukture ob avtocestnem križu v prostor, in sicer: »Vlada Republike Slovenije naj čim prej pristopi k pripravi in sprejemu sistemske rešitve za pospešitev postopkov umeščanja logistične infrastrukture v prostor v primeru malih logističnih centrov, intermodalnih logističnih centrov ter varnih in varovanih parkirišč za tovorna vozila ob avtocestnem križu«. Državni svetniki so pobudo, naslovljeno na Vlado RS, podprli;
•    vprašanja državnega svetnika Danijela Kastelica glede zagotovitve dostopnosti centrov za socialno delo državljanov za gibalno in senzorno ovirane invalide ter druge ranljive skupine prebivalstva, in sicer: »Na kakšen način načrtuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izpolniti zaveze iz Konvencije o pravicah invalidov, Zakona o izenačevanju možnosti invalidov ter Zakona o varstvu pred diskriminacijo glede zagotavljanja dostopnosti centrov za socialno delo kot objektov v javni rabi? Kdaj namerava Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na predlog Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije sklicati delovno skupino za pripravo akcijskega načrta za ureditev univerzalne dostopnosti centrov za socialno delo, ki za ranljive skupine državljanov, vključno z invalidi, predstavljajo vstopno točko v sistem socialnega varstva? Na kakšen način in kdaj namerava Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, skladno z zavezo iz 61. člena Zakona o socialnem varstvu, centrom za socialno delo za leti 2024 in 2025 zagotoviti dodatna finančna sredstva, ki bodo omogočila izvedbo aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem njihove dostopnosti?«. Državni svetniki so vprašanja, naslovljena na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podprli.


Državni svetniki so obravnavali še Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenska hrana v javnih zavodih in Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Izzivi psihoterapije v slovenskem prostoru – različni pogledi, skupne rešitve, ter sprejeli Sklep o imenovanju predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije. Za predstavnika Državnega sveta v Statističnem svetu Republike Slovenije je bil imenovan državni svetnik Marko Staroveški.

Foto in video: Benjamin Beci/DS.