Skip to main content

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Sre, 18.01.2023 - 15:32

 

Državni svet je 18. 1. 2023 na svoji 2. seji sprejel Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, šestega odstavka 101. člena, sedmega odstavka 109. člena, prvega odstavka 111. člena, 118. člena, 122. člena in 135.č člena Zakona o dohodnini, ki so bili spremenjeni z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22) ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22).

Državni svet Ustavnemu sodišču predlaga, da ugotovi protiustavnost izpodbijanih določb. Predlaga se, da Ustavno sodišče zadevo obravnava absolutno prednostno in da začasno zadrži izvrševanje izpodbijanih določb, ker bi njihovo izvrševanje povzročilo več težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic. Te bi najprej in najbolj občutili davčni zavezanci, izvrševanje izpodbijanih določb pa bi se negativno poznalo tudi pri delu državnih organov, posebej Finančne uprave in sodišč, kar vpliva tudi na učinkovitost pravnega varstva. Težko popravljive škodljive posledice izvrševanja izpodbijanih določb bi nastale tudi za državo kot celoto.

Državni svet za izpodbijane določbe v zahtevi trdi, da so protiustavne zaradi samega postopka, po katerem je bila zadnja novela sprejeta in zaradi svoje vsebine. Izpodbijanim določbam očita protiustaven poseg v pravice do zasebne lastnine, do osebnega dostojanstva, do splošne svobode ravnanja, do svobodne gospodarske pobude, do varovanja družinskega življenja, v pravice in dolžnosti staršev, v pravice invalidov, v pravico do varstva zemljišč.

Državni svet je na seji podprl pobudo državnega svetnika Leopolda Pogačarja, da Ministrstvo za okolje in prostor naj prouči predlog za dopolnitev četrtega odstavka 142. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 –ZZNŠPP) tako, da legalizacija objektov daljšega obstoja na kmetijskih zemljiščih ne bi bila mogoča; pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica, da Ministrstvo za javno upravo naj pripravi spremembe volilne zakonodaje z namenom preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter zagotavljanja aktivne in pasivne volilne pravice osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi pri vseh volitvah in odločanju ter vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča, kaj je cilj novoustanovljenega Strateškega sveta za prehrano z vidika nacionalne prehranske samooskrbe in kakšni so bili kriteriji pri določitvi sestave Strateškega sveta za prehrano, da v njem ni predstavnikov kmetov, ki so kot pridelovalci hrane osnovni pogoj za večjo samooskrbo in nacionalno prehransko varnost.

Državni svet je sprejel Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta, in sicer so to: Komisija za državno ureditev, Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve, Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, Komisija za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mandatno-imunitetna komisija.

Državni svet je tudi izvolil predsednike, podpredsednike in člane Komisij Državnega sveta v VII. mandatu Državnega sveta, in sicer so predsedniki komisij postali Rajko Fajt (Komisija za državno ureditev), Bojan Kekec (Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve), Mitja Gorenšček (Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance), Danijel Katelic (Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide), Branimir Štrukelj (Komisija za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino), Dušan Strnad (Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj), Branko Tomažič (Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) in Jože Smole (Mandatno-imunitetna komisija).

Državni svet je imenoval Darka Zevnika za predstavnika Državnega sveta v Statističnem sosvetu za regionalne statistike, Marka Staroveškega za predstavnika Državnega sveta v Statističnem svetu Republike Slovenije, mag. Matjaža Štolfo za predstavnika Državnega sveta v Skupini za skupni parlamentarni nadzor nad dejavnostmi Europola (JSPG) in Leopolda Pogačarja za nadomestnega predstavnika, Aleša Pulka za predstavnika Državnega sveta za sodelovanje z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Miloša Poholeta za nadomestnega predstavnika.

Državni svet je sprejel odgovor na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede Pritožbe zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022, Pritožbe zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/20 z dne 12. 12. 2022 ter Pritožbe zoper odločbo Državne volilne komisije št. 041-135/2022-26 z dne 3. 11. 2022 in zoper sklic volilnega zbora državne volilne komisije št. 041-135/2022-52 z dne 8. 11. 2022 in zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/21 z dne 12. 12. 2022 in zoper odgovor Državne volilne komisije št. 041-153/2022 z dne 23. 11. 2022.

Državni svet je sprejel tudi sedežni red v VII. mandatu Državnega sveta in Terminski programa dela Državnega sveta v 2023 za redne seje.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia