Skip to main content

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Vse novice
Sre, 15.03.2023 - 17:05

Ljubljana, 15. marec 2023 - Državni svetniki so se zbrali na 4. redni seji Državnega sveta Republike Slovenije, na kateri so med drugim obravnavali mnenja k noveli zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (novele zakona niso podprli), dopolnitvi zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (dopolnitev zakona so podprli),  noveli zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (novelo so podprli) ter sprejeli sklep o ustanovitvi, nalogah, sestavi in delovanju Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje.


Državni svetniki so pod točko dnevnega reda Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov obravnavali pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za vrnitev pravice do spremstva slepim osebam med zdraviliškim zdravljenjem: »Ministrstvo za zdravje naj v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije v najkrajšem možnem času na zakonski/podzakonski ravni ponovno zagotovi pravico do spremstva med zdraviliškim zdravljenjem vsem slepim osebam pod pogoji in na način, kot je bila slednja urejena v nekdaj veljavnem 63. členu Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja«. Državni svetniki so pobudo, naslovljeno na Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, podprli.


Državni svetnik Danijel Kastelic je predstavil pobudo za spremembo Gradbenega zakona glede obveznosti graditve dostopnih objektov, ki se glasi: »Ministrstvo za naravne vire in prostor naj pripravi spremembo Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP), po kateri naj obveznost univerzalne graditve in uporabe objektov, ki so dostopni vsem ljudem, velja za večstanovanjske stavbe s tremi in več stanovanji in za gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev s tremi in več nastanitvenimi enotami«. Državni svetniki so pobudo, naslovljeno na Ministrstvo za naravne vire in prostor, podprli. 


Državna svetnica Jasmina Opec Vöröš je predstavila vprašanji glede ukrepov Vlade Republike Slovenije na področju soočanja z demografskimi spremembami in implementacije Strategije dolgožive družbe, in sicer: »1. Katere ukrepe in aktivnosti načrtuje Vlada Republike Slovenije na področju soočenja z demografskimi spremembami? 2. Kdaj in na kakšen način bo Vlada Republike Slovenije implementirala Strategijo dolgožive družbe?« Državni svetniki so vprašanji, naslovljeni na Vlado RS, podprli. 


Državni svetnik Miloš Pohole je predstavil pobudo glede spremembe cenika za ocenjevanje škode, ki jo povzročajo živali zavarovanih vrst, ki se glasi: »Ministrstvo za naravne vire in prostor naj nemudoma pristopi k spremembi cenika za ocenjevanje škode, ki jo povzročajo živali zavarovanih vrst, ter popravi vrednosti odškodnin za škodo za posamezne kategorije živali, ki jo povzročajo živali zavarovanih vrst, tako, da bodo odražale stopnjo rasti inflacije.« Državni svetniki so pobudo, naslovljeno na Ministrstvo za naravne vire in prostor, podprli.


Državna svetnica Monika Ažman je predstavila vprašanji povezani z razmerami na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, in sicer: »1. Ali je Ministrstvo za zdravje seznanjeno z opozorili pacientov in zaposlenih glede domnevno neustreznih razmer na Univerzitetni psihiatrični klinika Ljubljana? 2. Ali je Ministrstvo za zdravje na podlagi ugotovitev izrednega strokovnega nadzora pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, izvedenem s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, v povezavi z opozorili o razmerah na navedeni kliniki, že izvedlo kakršnekoli aktivnosti in če ne, kdaj jih namerava?« Državni svetniki so vprašanji, naslovljeni na Ministrstvo za zdravje, podprli. 


Državni svetnik Aleš Pulko je predstavil pobudo Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev za uvrstitev poklica optometrist na seznam poklicev za zdravstveno dejavnost, ki se glasi: »Minister za zdravje naj odredi, da se na seznam poklicev za zdravstveno dejavnost - seznam poklicev zdravstvenih sodelavcev - uvrsti samostojen zdravstveni poklic (OPTOMETRIST, SKP 08 2267)«. Državni svetniki so pobudo, naslovljeno na Ministrstvo za zdravje, podprli.


Državni svetnik Branko Tomažič je predstavil vprašanji glede zaščite lastninskih upravičenj lastnika nepremičnine na zavarovanih območjih, in sicer: » 1. Ali lahko lastnik nepremičnine učinkovito nasprotuje razglasitvi nepremičnine za zavarovano območje, s katerim država ali lokalna skupnost omeji njegova lastninska upravičenja? 2. Ali je po razglasitvi zavarovanega območja na nepremičnini to dejstvo na podlagi ugotovitvenih odločb vpisano v zemljiško knjigo?« Državni svetniki so vprašanji, naslovljeni na Vlado RS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, podprli.


Državni svetnik Bojan Borovnik je predstavil pobudo glede zagotovitve nemotenega financiranja programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O): »V državni proračun naj se uvrsti program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) kot javnoveljavni program ter s tem zagotovi potrebna sredstva za njegovo nemoteno in neprekinjeno izvajanje. Če to ni možno, naj se zagotovi sredstva državnega proračuna za izvajanje programa PUM-O vsaj za čas prehajanja iz stare v novo finančno perspektivo, ko se izteče financiranje v okviru pretekle finančne perspektive in hkrati še ni zagotovljeno financiranje programa iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru nove finančne perspektive«. Državni svetniki so pobudo, naslovljeno na Vlado RS, podprli.


Državni svetniki so nato obravnavali predlog Mnenja k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV-A) – skrajšani postopek. Komisija Državnega sveta za državno ureditev na seji 6. 3. 2023 predloga zakona v osnovni različici ni podprla, temu je sledil tudi predlog mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona. Matični Odbor Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je namreč na 9. redni seji 7. 3. 2023 na podlagi sprejetih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin pripravil besedilo dopolnjenega predloga zakona, pri čemer ni upošteval pripomb pristojne komisije Državnega sveta. Komisija in Državni svet sta v svojem mnenju sicer podprla cilje predloga zakona, med razlogi za njegovo zavrnitev pa so predvsem njegova nejasnost, zaradi katere se bodo cilji težko uresničevali,  ter nedorečenost načrta spodbujanja digitalnih kompetenc, predvsem ranljivih skupin. Po mnenju Državnega sveta iz dopolnjenega predloga zakona ne izhaja jasen način izvajanja postopkov razpisov in mehanizma za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme - izposoja računalniške opreme za ranljive skupine prebivalstva. Državni svet med drugim opozarja tudi, da se odpravlja obvezna priprava analize digitalne vključenosti ter izraža skrb, da bo nov način določanja ciljnih skupin potekal počasi in bo tako zavlekel postopke javnih razpisov. Dopolnjen predlog zakona po mnenju Državnega sveta ni pregleden in zato je njegova izvedba v praksi prav tako vprašljiva. Državni svet zato v svojem mnenju k dopolnjenemu predlogu zakona slednjega ni podprl.


Državni svetniki so obravnavali predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A) - skrajšani postopek. Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predlog zakona, s katerim se želi odpraviti neposredni vpliv spremembe višine bruto minimalne plače na kreditno sposobnost gospodinjstev, ustrezno zaščititi potrošnike in zavarovati njihov socialni položaj, obravnavala na 2. redni seji 8. 3. 2023 in ga podprla. Državni svetniki so mnenje Državnega sveta, ki je vsebinsko sledilo mnenju komisije, podprli.


Državni svetniki so obravnavali predlog Mnenja k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID-A), skrajšani postopek, ki je sledil vsebini mnenja, ki ga je na podlagi razprave na 1. seji 2. 3. 2023 pripravila Komisija Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino. Komisija je predlog zakona podprla, pri čemer je opozorila, da nekatere predlagane rešitve (sestave svetov, upravnega odbora in pogojev za zasedbo mesta direktorja agencije, za katerega zakon več ne predpisuje doktorata znanosti ipd.) zahtevajo ponovni razmislek, pri čemer naj se vključi strokovna javnost in predstavniki zaposlenih. Nekatere konkretne pripombe pristojne komisije v obliki predlogov amandmajev (k 5. členu v zvezi z zgodnjim usmerjanjem mladih k znanosti in  17. členu, glede sestave inovacijskega sveta, so bile na 12. nujni seji 7. 3. 2023 Odbora za izobraževanje, znanost in mladino podprte. Ostale ostajajo aktualne v nadaljevanju zakonodajnega postopka. Državni svet je zato v svojem mnenju k dopolnjenemu predlogu zakona slednjega sicer podprl, a hkrati pozval k upoštevanju predlaganega amandmaja za črtanje 16. člena dopolnjenega predloga zakona, ki se nanaša na spremenjen pogoj za imenovanje direktorja nove agencije ARIS. 


Državni svetniki so obravnavali tudi predloge sklepov k zaključkom posvetov, ki sta se v dvorani DS odvila v preteklem mesecu, in sicer Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino in Zagotavljanje prehranske varnosti v luči predloga uredbe EU o trajnostni rabi pesticidov. V obeh primerih so se državni svetniki postavili na stran zaščite kmetovalcev in njihove primarne naloge pridelave hrane ter s tem zagotavljanja prehranske samooskrbe in vzdrževanja urejene krajine. Državni svet RS poziva Vlado RS in pristojna ministrstva, da zaključke obeh posvetov proučijo in se do njih opredelijo.


Državni svet je sprejel tudi Odgovor na Odgovor Državnega zbora Republike Slovenije in na Mnenje Vlade Republike Slovenije na Zahtevo Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, šestega odstavka 101. člena, sedmega odstavka 109. člena, prvega odstavka 111. člena, 118. člena, 122. člena in 135.č člena Zakona o dohodnini, kakor so bili spremenjeni z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini , ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA). Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti je Državni svet sprejel na 2. seji 18. 1. 2023, 22. 2. 2023 je s strani Ustavnega sodišča prejel mnenje Vlade Republike Slovenije o prej navedeni zahtevi, 23. 2. 2023 pa še odgovor Državnega zbora. Pobudo za sprejem odgovora je vložila pristojna Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.  V odgovoru se je Državni svet  med drugim odzval na trditve Vlade in Državnega zbora, povezane z navedbami Državnega sveta o formalni in vsebinski neustavnosti izpodbijanih določb. Prav tako  se je opredelil glede navedb, ki se dotikajo OMD sredstev, odkupa lastnih deležev, določitve višine davčno oproščenega zneska izplačila za poslovno uspešnost, splošne dohodninske olajšave, spremembe davčne stopnje v najvišjem dohodninskem razredu z vidika posega v pravico do zasebne lastnine. Državni svet posebej opozarja, da Vlada poenostavlja vprašanje odkupa lastnih deležev in davčne obravnave le-tega. 


Državni svetniki so obravnavali in podprli predlog Sklepa o Spremembi in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije v VII. mandatu, v katerem je v največji možni meri upoštevana vsebina OdUNDTDZ-8A, specifika sestave Državnega sveta in področij dela posameznih komisij Državnega sveta ter nove naloge posameznih ministrskih resorjev.


Državni svetniki so obravnavali predlog Sklepa o ustanovitvi, nalogah, sestavi in delovanju Delovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, s katerim se je za pripravo pokrajinske zakonodaje ustanovila Delovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje v sestavi (po abecednem vrstnem redu): Peter Dermol, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov, Tomaž Horvat, predstavnik Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta, predstavnik Interesne skupine delodajalcev, Jasmina Opec Vöröš, predstavnica Interesne skupine lokalnih interesov, Milan Ozimič, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov, Leopold Pogačar, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov, Bojana Potočan, predstavnica Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, mag. Matjaž Štolfa, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov, Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov, mag. Elena Zavadlav Ušaj, predstavnica Interesne skupine lokalnih interesov in Drago Žura, predstavnik Interesne skupine lokalnih interesov.

Foto in video: Benjamin Beci/Fixmedia.