Skip to main content

DRŽAVNI ZBOR SPREJEL ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1D)

Zadnje objave

Najbolj obiskano

Sob, 24.10.2020 - 12:56

Državni svet je na 30. seji 10. 6. 2020, na pobudo državnega svetnika Ladislava Rožiča, določil besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1D), EPA 1207-VII, in ga predložil v obravnavo Državnemu zboru z namenom zagotovitve višje stopnje socialne varnosti tistim staršem, ki delajo krajši delovni čas zaradi varstva otrok, posledično pa tudi njihovim družinam.

Enemu od staršev, ki neguje in varuje otroka, je bilo po do zdaj veljavni zakonodaji v skladu s 50. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih omogočeno koriščenje pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Ob tem je bilo določeno tudi, da delodajalec delavcu, ki dela krajši delovni čas, zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti, Republika Slovenija pa mu za razliko do polne delovne obveznosti zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.

Z vidika višine pokojninske osnove so bili tako v skladu z dosedanjo ureditvijo tisti starši, ki so koristili pravico do krajšega delovnega časa zaradi starševstva, v slabšem položaju, kot bi bili v primeru, če bi delali polni delovni čas. Po predlogu Državnega sveta bi se navedena situacija lahko bistveno izboljšala, saj je bil v zakonski noveli podan predlog za plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela mesečne bruto plače zaposlenega in ne od minimalne plače.

Navedeni predlog je sicer potem na 21. redni seji Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 2. 9. 2020, doživel določene vsebinske spremembe, ki se jih je nato s predloženimi amandmaji in v soglasju z Državnim svetom nomotehnično in deloma vsebinsko nadgradilo še v okviru druge obravnave na seji Državnega zbora 24. 9. 2020.

S sprejetimi amandmaji k 1. členu ter za novi naslov in novi 1.a člen se je v veliki meri zadostilo namenu Državnega sveta, hkrati pa omogočilo lažjo implementacijo zakonskih določb. Po novem bo tako Republika Slovenija delavcu, ki dela krajši delovni čas, za razliko do polne delovne obveznosti, zagotovila plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela osnove iz 43. in prvega odstavka 46. člena zakona, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače.

Z novim 1.a členom pa se je uredilo prehod na novo ureditev za tiste starše, ki jim je bila ali jim bo pravica iz sedmega odstavka 50. člena ZSDP-1 priznana še pred uveljavitvijo novele ZSDP-1D. Slednjim se bo od 1. 1. 2021 prav tako priznalo pravice v skladu z novosprejetimi zakonskimi določbami. V sprejeti zakonski noveli je predviden tudi avtomatizem pri izdaji novih odločb, saj bodo centri za socialno delo morali uskladiti obseg in trajanje zgoraj navedene pravice v skladu z noveliranim zakonom najpozneje do 30. 6. 2021.

Predstavnik Državnega sveta, državni svetnik Ladislav Rožič, je na 20. in 21. seji Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona izrazil zadovoljstvo, da so Vlada Republike Slovenije in poslanci Državnega zbora prepoznali dober namen predlaganih zakonskih sprememb. Prav tako se je poslanskim skupinam koalicije in opozicije, pa tudi pristojnemu Ministrstvu za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti ter Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora, zahvalil za konstruktivno sodelovanje pri oblikovanju končne verzije zakonskih rešitev.

Državni zbor je tretjo obravnavo predloga zakona opravil na 21. seji Državnega zbora 21. 10. 2020 in istega dne zakon tudi sprejel. S tem je bil narejen pomemben korak k dodatni zaščiti ene od bolj ranljivih skupin zaposlenih. Nove zakonske določbe začnejo veljati 1. 1. 2021.